П Р О Т О К О Л  № 30

 

Днес, 29.06.2017 година (четвъртък) от 13:00 часа, на основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец, в заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

 

Заседанието започва с 13 положили клетва общински съветника.

 

Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА, заседанието е законно и може да взема решения.

 

На заседанието присъстваха още: инж.Иван Лазаров – Кмет на община Вършец, инж. агр. Д. Тодорова – Секретар на община Вършец, А.Тошев - директор дирекция „СА“, Е. Георгиева-гл. експерт „Информационно обслужване“, Ц. Въглярска – Директор на Център за подкрепа за личностно развитие /ОДК/ и граждани.

 

Заседанието беше открито и ръководено от инж. Анатоли Димитров – Председател на общински съвет –

Вършец.

 

Председателят на общински съвет Вършец инж. Анатоли Димитров, на основание чл. 57, ал. 1, ал.2 т.2  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г. предложи, следните допълнения и изменения в дневния ред:

 

1.      Включване на докладна записка Вх.№ 830/23.06.2017г. като точка 9 -та от дневния ред на заседанието

 

Общият брой точки в дневния ред стават 10

 

Гласували: “за”- 13; “против”0; “въздържали се”няма.                        

         ПРИЕМА СЕ. 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 815/19.06.2017г., относно учредяване право на прокарване по реда на чл. 193, ал. 1 от ЗУТ в полза на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, през поземлени имоти публична общинска собственост с идентификатори 12961.423.154 /ул. „Христо Ботев“/, 12961.423.153 /улица без име/, 12961.423.134 /ул. „Ботуня“/ и през поземлени имоти частна общинска собственост с идентификатори 12961.423.157 и 12961.423.211 по КК и КР на гр. Вършец, за подмяна на съществуващ кабел СрН, който често аварира с кабел тип САХЕкТ 3х1х185 мм2 - 20 kV,  захранващ трафопостове ТП 11 и ТП 13 в гр. Вършец.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

2.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 813/19.06.2017г., относно актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2017 г.”.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

3.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 816/19.06.2017г., относно вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 9 бр. недвижими имоти частна общинска собственост на община Вършец в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.“ на община Вършец.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

4.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 826/22.06.2017г., относно вземане на решение по Докладна записка Вх.№ 781/18.05.2017год. от д-р Веселин Петков – Управител на „ Медицински център – Вършец“ ЕООД

 

Докладва: Ивайло Цветанов – Председател на ПК по ЗСДЕ

5.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 827/22.06.2017г., относно вземане на решение по Докладна записка Вх.№ 818/20.06.2017год. от д-р Веселин Петков – Управител на „ Медицински център – Вършец“ ЕООД

 

Докладва: Ивайло Цветанов – Председател на ПК по ЗСДЕ

 

6.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 824/21.06.2017г., относно съвместно кандидатстване на община Вършец, Република България и Музей " Олтения", град Крайова, Република Румъния с проект № ROBG- 471 " Нови дестинации в трансграничния туризъм" по Покана за представяне на предложения 3, Програма Интеррег V-А Румъния - България 2014 - 2020г.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

7.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 817/19.06.2017г., относно изменение на Наредба за рекламно – информационната дейност в община Вършец /Приета с Решение № 115 по Протокол № 15/26.11.2004 год. на Общински съвет – Вършец/, касаещо отмяна на разпоредбата на чл. 6, т. 5 от Наредбата като незаконосъобразна.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

 

8.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 814/19.06.2017г., относно определяне име на улица по реда на чл. 21, ал. 1, т. 18 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, представляваща поземлен имот № 16866.501.702 по кадастралния план на с .Горно Озирово, община Вършец, област Монтана.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

9.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 830/23.06.2017г., относно определяне на нови такси за посещаване на забавно лятно училище „Дъга“ към Център за подкрепа и личностно развитие /ОДК/, гр. Вършец за лятото на 2017 год.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

10.    Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

Във  връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Вършец, неговите     комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г., дневния ред бе приет единодушно:

 

Гласували: “за”-13 ; “против”няма; “въздържали се”няма.                 

         ПРИЕМА СЕ  

 

ПЪРВА ТОЧКА : Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 815/19.06.2017г., относно учредяване право на прокарване по реда на чл. 193, ал. 1 от ЗУТ в полза на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, през поземлени имоти публична общинска собственост с идентификатори 12961.423.154 /ул. „Христо Ботев“/, 12961.423.153 /улица без име/, 12961.423.134 /ул. „Ботуня“/ и през поземлени имоти частна общинска собственост с идентификатори 12961.423.157 и 12961.423.211 по КК и КР на гр. Вършец, за подмяна на съществуващ кабел СрН, който често аварира с кабел тип САХЕкТ 3х1х185 мм2 - 20 kV,  захранващ трафопостове ТП 11 и ТП 13 в гр. Вършец.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров,

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 425

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 193, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ взема следното решение:

 

1.      Учредява право на прокарване и възникването на сервитут на трасе на техническата инфраструктура в полза на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Цариградско шосе“ № 159, бл.„Бенч Марк“, за подмяна на съществуващ кабел СрН с кабел тип САХЕкТ 3х1х185 мм2 - 20 kV, захранващ трафопостове ТП 11 и ТП 13 в гр. Вършец през поземлени имоти публична общинска собственост с идентификатори 12961.423.154 /ул. „Христо Ботев“/, 12961.423.153 /улица без име/, 12961.423.134 /ул. „Ботуня“/ и през поземлени имоти частна общинска собственост с идентификатори 12961.423.157 и 12961.423.211 по КК и КР на гр. Вършец, както следва:

 

Поземлен имот наименование на улица

Дължина на трасето в линейни метра, което засяга от имота

Сервитутна площ в кв.м.

Поземлен имот с идентификатор 12961.423.154

ул. “Христо Ботев“

39.65 л.м.

/включва изграждане на 3 бр. шахти/

 

83.2 кв.м.

 

Поземлен имот с идентификатор 12961.423.153

улица без име

64.78 л.м.

/включва изграждане на 1 бр. шахта/

 

136 кв.м.

 

Поземлен имот с идентификатор 12961.423.134

ул. “Ботуня“

62.34 л.м.

/включва изграждане на 3 бр. шахти/

 

130.9 кв.м.

 

Поземлен имот с идентификатор 12961.423.157 /отреден за хотел и трафопост/

4.45 л.м.

/включва изграждане на 1 бр. шахта/

 

9.3 кв.м.

 

 

Имот с идентификатор 12961.423.211

21.88 л.м.

/включва изграждане на 1 бр. шахта/

 

45.9 кв.м.

 

 

Обща дължина на трасето на инженерната инфраструктура –  193.10 л.м.

Обща площ на сервитута – 405.30 кв.м.

 

2.        Утвърждава предложеното обезщетение по чл. 210 от ЗУТ, за учреденото право на прокарване и възникването на сервитут в полза на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД през поземлени имоти частна общинска собственост с идентификатори 12961.423..157 и 12961.423.211 по предложената от комисията, определена със Заповед № 205/09.05.2017 г., на Кмета на община Вършец, стойност на обезщетението - 552 лв. /петстотин петдесет и два лева/.

 

3.        Възлага на Кмета на община Вършец изпълнението на решението, като го упълномощава след заплащане на сумата, описана в т. 2 от решението от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД да сключи договор по реда на чл. 193, ал. 1 от ЗУТ с експлоатационното дружество за учредяване право на прокарване на инженерната инфраструктура през описаните в т. 1 от настоящото решение недвижими имоти публична и частна общинска собственост на община Вършец.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков “против”няма;“въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ВТОРА ТОЧКА : Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 813/19.06.2017г., относно актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2017 г.”.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров,

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 426

 

           Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, реши:

          

 1. Актуализира „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г., в частта раздел III. Описание на недвижимите имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и за продажба през 2017 г. както следва:

           1.1 В точка 2.5. Продажба на имоти общинска собственост през 2017 г., подточка 2.5.1 Имоти за продажба по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чрез провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, в частта имоти в регулация – сгради и парцели, се включва следния недвижим имот:

           - Поземлен имот № 501.529 (петстотин и едно точка петстотин двадесет и девет), за който е образуван УПИ ХV /петнадесет/ в квартал № 33 по действащия регулационен план на с. Черкаски, ЕКАТТЕ 80683, община Вършец, област Монтана, одобрен със Заповед № 514/1992 г., адрес на поземления имот: с. Черкаски, община Вършец, област Монтана, ул. „Христо Ботев“ № 37, площ на имота - 722 кв.м. /седемстотин двадесет и два кв.м./, отреден за складове. /Акт за частна общинска собственост № 682/31.05.2017 г.           

            2. Промяната на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.” влиза в сила от датата на приемане на решението.

          3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната  в „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.” да се обяви на таблото пред сградата на Общинска администрация – Вършец и да се отрази в публикуваната в сайта на община Вършец „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.”.

 

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков “против”1 - Г.Найденов; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ТРЕТА ТОЧКА : Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 816/19.06.2017г., относно вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 9 бр. недвижими имоти частна общинска собственост на община Вършец в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.“ на община Вършец.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров,

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 427

 

1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ във връзка с чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост /НРПУРОС/ на община Вършец и чл. 4, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси /НУРПТК/ на община Вършец, взема решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 9 бр. недвижими имоти частна общинска собственост, описани както следва:

1.1. Поземлен имот № 501.529 /петстотин и едно точка петстотин двадесет и девет/, за който е образуван УПИ ХV /петнадесет/ в квартал № 33 по действащия регулационен план на с. Черкаски, ЕКАТТЕ 80683, община Вършец, област Монтана, одобрен със Заповед № 514/1992 г., адрес на поземления имот: с. Черкаски, община Вършец, област Монтана, ул. „Христо Ботев“ № 37, площ на имота: 722 кв.м. /седемстотин двадесет и два кв.м./, отреден за складове. Акт за частна общинска собственост № 682/31.05.2017 г. Първоначална продажна цена – 4 330 лв. без ДДС, съгласно пазарната оценка изготвена за имота.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 12961.426.33 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и шест точка тридесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-12-334/07.12.2011 г. на Началник на СГКК – Монтана; адрес на поземления имот: гр. Вършец, местност „Милкина ливада“, площ: 243 кв.м. /двеста четиридесет и три кв.м./, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: зеленчукова градина, номер по предходен план: 12961.420.33, категория на земята: седма. Акт за частна общинска собственост № 592/07.07.2015 г. Първоначална продажна цена – 1 800 лв., съгласно пазарната оценка изготвена за имота.

            1.3. Поземлен имот с идентификатор 12961.426.143 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и шест точка сто четиридесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение със заповед: 18-3402-24.03.2014 г. на Началник на СГКК – Монтана, адрес на поземления имот: гр. Вършец, местност „Милкина ливада“, площ: 982 кв.м. /деветстотин осемдесет и два кв.м./, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: зеленчукова градина, номер по предходен план: 12961.420.35, категория на земята: седма. Акт за частна общинска собственост № 595/07.07.2015 г. Първоначална продажна цена – 6 600 лв., съгласно пазарната оценка изготвена за имота.

1.4. Поземлен имот с идентификатор 12961.426.144 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и шест точка сто четиридесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение със заповед: 18-3402-24.03.2014 г. на Началник на СГКК – Монтана, адрес на поземления имот: гр. Вършец, местност „Милкина ливада“; площ: 890 кв.м. /осемстотин и деветдесет кв.м./, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: зеленчукова градина, номер по предходен план: 12961.420.34, категория на земята: седма. Акт за частна общинска собственост № 586/15.06.2015 г. Първоначална продажна цена – 6 300 лв., съгласно пазарната оценка изготвена за имота.

1.5. Поземлен имот с идентификатор 12961.426.145 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и шест точка сто четиридесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение със заповед: 18-3402-24.03.2014 г. на Началник на СГКК – Монтана; адрес на поземления имот: гр. Вършец, местност „Милкина ливада“; площ: 996 кв.м. /деветстотин деветдесет и шест кв.м./, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска земя, номер по предходен план: 12961.420.97, категория на земята: седма. Акт за частна общинска собственост № 594/07.07.2015 г. Първоначална продажна цена – 5 900 лв., съгласно пазарната оценка изготвена за имота.

1.6. Поземлен имот с идентификатор 12961.426.146 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и шест точка сто четиридесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение със заповед: 18-3402-24.03.2014 г. на Началник на СГКК – Монтана, адрес на поземления имот: гр. Вършец, местност „Милкина ливада“, площ: 154 кв.м. /сто петдесет и четири кв.м./, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: зеленчукова градина, номер по предходен план: 12961.420.30, категория на земята: седма. Акт за частна общинска собственост № 593/07.07.2015 г. Първоначална продажна цена – 1 200 лв., съгласно пазарната оценка изготвена за имота.

1.7. Поземлен имот с № 033050 /нула, три, три, нула, пет, нула/ по Картата на възстановената собственост за землището на с. Спанчевци, община Вършец, област Монтана, с ЕКАТТЕ 68179, площ на имота: 2243 кв.м. /две хиляди двеста четиридесет и три кв.м./, начин на трайно ползване: зеленчукова култура, вид на собствеността: общинска частна, категория на земята при неполивни условия: пета. Имотът се намира в местността „Шушего“. Акт за частна общинска собственост № 672/25.04.2017 г. Първоначална продажна цена – 3 700 лв., съгласно пазарната оценка изготвена за имота.

1.8. Поземлен имот с № 030100 /нула, три, нула, едно, нула, нула/ по картата на възстановената собственост за землището на с. Спанчевци, община Вършец, област Монтана, с ЕКАТТЕ 68179, площ на имота: 718 кв.м. /седемстотин и осемнадесет кв.м./, начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, вид на собствеността: общинска частна, категория на земята при неполивни условия: седма. Имотът се намира в местността „Топилата“. Акт за частна общинска собственост № 670/11.04.2017 г. Първоначална продажна цена – 2 300 лв., съгласно пазарната оценка изготвена за имота.

1.9. Поземлен имот с № 030107 /нула, три, нула, едно, нула, седем/ по Картата на възстановената собственост за землището на с. Спанчевци; община Вършец, област Монтана, с ЕКАТТЕ 68179, площ на имота: 111 кв.м. /сто и единадесет кв.м./, начин на трайно ползване: нива, вид на собствеността: общинска частна, категория на земята при неполивни условия: седма. Акт за частна общинска собственост № 605/18.11.2015 г. Първоначална продажна цена – 800 лв., съгласно пазарната оценка изготвена за имота.

2. Всеки участник в търга може да участва за закупуване на един, няколко или всички недвижими имоти предмет на търга.

3. Цена на тръжната документация 100 лв.

4. Депозит за участие в търга 30 % от първоначалната тръжна цена на съответния недвижим имот.

5. Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната тръжна цена на съответния недвижим имот.

6. Задължава Кмета на община Вършец да организира и проведе търга по реда на Глава втора “Търгове” от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на община Вършец и да сключи договор за продажба на недвижимите имоти след заплащане на сумата за закупуване от спечелилия/спечелилите търга участник/участници.

 

Гласували поименно: “за” – 10 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, и Г.Иванов “против”3 - Г.Найденов, А.Коцина, С.Сълков; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА : Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 826/22.06.2017г., относно вземане на решение по Докладна записка Вх.№ 781/18.05.2017год. от д-р Веселин Петков – Управител на „ Медицински център – Вършец“ ЕООД

 

Докладва: Ивайло Цветанов – Председател на ПК по ЗСДЕ

 

 

Изказаха се: И. Цветанов,

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 428

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА и чл. 6 ал.1 т.23 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандата 2015-2019 г., приема годишен финансов отчет за 2016 год. за дейността на „Медицински център – Вършец“ ЕООД – гр.Вършец.

 

 

Гласували поименно: “за” – 10 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, и С.Сълков “против”няма;“въздържали се”3 - Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов ;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ПЕТА ТОЧКА : Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 827/22.06.2017г., относно вземане на решение по Докладна записка Вх.№ 818/20.06.2017год. от д-р Веселин Петков – Управител на „ Медицински център – Вършец“ ЕООД

 

Докладва: Ивайло Цветанов – Председател на ПК по ЗСДЕ

 

Изказаха се: И. Цветанов,

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 429

 

Общински съвет -Вършец на основание чл.21, ал.1,т.6 и т. 23 от ЗМСМА отпуска финансова помощ на „Медицински център -Вършец" ЕООД  от собствения си бюджет за 2017 година, от § 10-98 сумата от 2 402.93 лева за разплащане на задължение на центъра към Елена Петрова – Нотариус № 589 по регистъра на Нотариалната камара с район на действие Районен съд – Берковица.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков “против”няма;“въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ШЕСТА ТОЧКА : Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 824/21.06.2017г., относно съвместно кандидатстване на община Вършец, Република България и Музей " Олтения", град Крайова, Република Румъния с проект № ROBG- 471 " Нови дестинации в трансграничния туризъм" по Покана за представяне на предложения 3, Програма Интеррег V-А Румъния - България 2014 - 2020г.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров,

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 430

 

1.        Общински съвет – Вършец дава съгласие Община Вършец, Република България в партньорство с Музей „Олтения“, град Крайова, Република Румъния да участва в схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020 г., Покана за представяне на предложения 3, Приоритетна ос 2: Зелен район, Специфична цел 2.1. с проект № ROBG-471 "Нови дестинации в трансграничния туризъм";

2.        Общински съвет – Вършец дава съгласие да предостави терен ПИ с идентификатор: 12961.40.917, гр. Вършец, землище Вършец, местност „Парк” от кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец от 2008 г., върху който ще се осъществят дейностите по проект № ROBG-471 "Нови дестинации в трансграничния туризъм" (“New destinations in cross-border tourism”) за безвъзмездно право на ползване за целите и нуждите на проекта в продължение най-малко на 5 /пет/ години след неговото приключване.

3.        Общински съвет – Вършец дава съгласие Община Вършец, като партньор по проекта, да осигури собственото си участие в размер на 2 % от стойността на бюджета от собствени средства;

4.        Упълномощава Кмета на Община Вършец да предприеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящето решение.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков “против”няма;“въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

СЕДМА ТОЧКА : Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 817/19.06.2017г., относно изменение на Наредба за рекламно – информационната дейност в община Вършец /Приета с Решение № 115 по Протокол № 15/26.11.2004 год. на Общински съвет – Вършец/, касаещо отмяна на разпоредбата на чл. 6, т. 5 от Наредбата като незаконосъобразна.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров,

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 431

 

1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ отменя чл. 6, т. 5 от Наредба за рекламно – информационната дейност в община Вършец /Приета с Решение № 115 по Протокол № 15/26.11.2004 год. на Общински съвет – Вършец/.

 

2. Задължава Кмета на община Вършец да публикува на сайта на община Вършец, в раздел „Общински съвет“, подраздел „Нормативни актове“, подраздел „Наредби, програми, стратегии, тарифи“ отмяната на чл. 6, т. 5 от Наредба за рекламно – информационната дейност в община Вършец /Приета с Решение № 115 по Протокол № 15/26.11.2004 год. на Общински съвет – Вършец/, в седем дневен срок от влизане в законна сила на настоящето решение.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков “против”няма;“въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ОСМА ТОЧКА : Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 814/19.06.2017г., относно определяне име на улица по реда на чл. 21, ал. 1, т. 18 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, представляваща поземлен имот № 16866.501.702 по кадастралния план на с .Горно Озирово, община Вършец, област Монтана.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров,

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 432

 

1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, определя наименование на улица - „Крайречна“, представляваща поземлен имот с идентификатор № 16866.501.702 по кадастралния план на с. Горно Озирово, община Вършец, област Монтана.

2. Задължава  Кмета на Община Вършец да предприеме необходимите административни процедури за отразяване наименованието на улица „Крайречна“ във всички документи, водени в Община Вършец и поставяне на табели с наименованието на улицата на място.

 

Гласували поименно: “за” – 13  “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ДЕВЕТА ТОЧКА : Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 830/23.06.2017г., относно определяне на нови такси за посещаване на забавно лятно училище „Дъга“ към Център за подкрепа и личностно развитие /ОДК/, гр. Вършец за лятото на 2017 год.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров,

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 433

 

            1. Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 1, буква „в“ от ЗМДТ, определя такса за посещение на Забавно лятно училище „Дъга“ към Център за подкрепа и личностно развитие /ОДК/, гр. Вършец за периода от 12 юни до 11 август 2017 год. в размер, както следва:

1.1.            За един ден – 3 лева /три лева/;

1.2.            За една седмица – 10 лева /десет лева/;

1.3.            За един месец – 40 лева /четиридесет лева/.

 

 

2.                  Възлага на Кмета на Община Вършец, таксите за ползване на Забавно лятно училище „Дъга“ към Център за подкрепа и личностно развитие /ОДК/, гр. Вършец, след внасянето им в бюджета на община Вършец да бъдат предоставяни на Център за подкрепа и личностно развитие /ОДК/, гр. Вършец, след изтичане на съответния календарен месец.

 

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков “против”няма;“въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА : Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

Изказаха се : инж. И. Лазаров, Г.Апостолова

 

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на общински съвет – Вършец закри заседанието в 14:10 часа

 

 

 

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет – Вършец

 

 

 

 

 

 

Даниела Андреева                                                                    Съгласувано с юрисконсулт

Технически сътрудник ОбС                                                                /Антон Тошев/