П Р О Т О К О Л № 25

 

Днес, 27.02.2017 година (понеделник) от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец, в заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

 

Заседанието започва с 12 положили клетва общински съветника. Отсъства г-н Васил Замфиров.

 

Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА, заседанието е законно и може да взема решения.

 

На заседанието присъстваха още: инж.Иван Лазаров – кмет на община Вършец, П.Стефанов - зам.- кмет на община Вършец, К.Тачева-директор дирекция „ОА”, А.Тошев-директор дирекция „СА“,

Е. Георгиева-гл. експерт „Информационно обслужване“, Е.Димитров-кмет с. Спанчевци,  Д-р Веселин Петков-управител на „ Медицински център – Вършец „ ЕООД   и граждани.

 

Заседанието беше открито и ръководено от инж. Анатоли Димитров – Председател на общински съвет –

Вършец.

 

Председателят на общински съвет Вършец инж. Анатоли Димитров, на основание чл. 57, ал. 1, ал.2 т.2  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г. предложи, следните допълнения и изменения в дневния ред:

 

1.      Включване на докладна записка Вх.№ 670/20.02.2017г. като точка 14 -та от дневния ред на заседанието

2.      Включване на докладна записка Вх.№ 671/20.02.2017г. като точка 15 -та от дневния ред на заседанието

3.      Включване на докладна записка Вх.№ 676/23.02.2017г. като точка 16 -та от дневния ред на заседанието

4.      Предложение от г-н Ивайло Цветанов относно докладна записка № 667/16.02.2017г.като точка 12 – та от дневния ред да бъде преместена и разгледана под точка 1 – ва от дневния ред.

Общият брой точки в дневния ред стават 17

 

Гласували: “за”- 12; “против”0; “въздържали се”няма.                        

         ПРИЕМА СЕ. 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх.№ 667/16.02.2017г., относно разглеждане на докладна записка вх. № 3300-192/16.02.2017 г., от Управителя на „Медицински център – Вършец“ ЕООД и предложение за вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на лабораторията, собственост на „Медицински център – Вършец“ ЕООД

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

2.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх.№ 634/31.01.2017 г. относно годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на Кмета на община Вършец за първата година от мандата на управление   

                                                                         Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

3.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх.№ 638/31.01.2017г. относно отчет за дейността на Общински съвет – Вършец за периода 01.07- 31.12.2016г.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

 

4.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх.№ 666/16.02.2017г., относно  разглеждане на писмо изх. № АВиК-04-3-/1//27.01.2017 г., от Областен Управител на Област Монтана, Председател на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Монтана, във връзка с провеждане на 28.02.2016 г., от 10.30 ч., на редовно заседание на общото събрание на  Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Монтана, както и съгласуване на позицията на общината по предложения дневен ред на заседанието

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

5.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх.№635/31.01.2017г., относно заявление вх.№ 9400-2369/19.08.2016г. и допълнение към заявление № 2369/19.08.2016г., от Иван Митов Георгиев с постоянен адрес гр. Враца, ул. „ Георги Апостолов „ № 1 А-3,с искане за одобряване на Парцеларен план за захранване с ел.енергия и питейна вода на ваканционна селище,което ще се изгради в северозападната част на поземлен имот с идентификатор 12961.37.123 по КК и КР на гр.Вършец от 2008г.,след преотреждане на тази част (новообразуван имот с проектен идентификатор 12961.37.842) „ за ваканционно селище“

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

6.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх.№ 636/31.01.2017г. относно предоставяне на имоти по реда на чл.45ж., ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ

                                               Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

7.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх.№ 659/15.02.2017г., относно вземане на решение по реда на чл. 37и, ал.3 от Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ / обн. ДВ бр.14/20.02.2015г./ за имотите с НТП пасище, мери и ливади, които се определят за индивидуално и общо ползване за предоставяне по наем по реда на чл. 37и, ал.1 от Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ / обн. ДВ бр.14/20.02.2015г./,на животновъдни собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационно система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни.   

                                                                             Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

8.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 660/15.02.2017 г. относно вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 4 бр. недвижими имоти, частна общинска собственост на община Вършец в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.“ на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

9.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх.№661/15.02.2017г. относно заявление вх.№ 9400-3737/22.12.2016г.от Димитър Василев Богоев с постоянен адрес :  гр. Вършец, ул. “Република“  № 53, вх. А, ет. 2, ап. 4, с искане за промяна на допуснатото изработване на частично изменение на подробния устройствен план на гр. Вършец, отнасящ се за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 12961.54.52 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., от земеделска земя в неземеделска,с ново отреждане „за автосервиз,автомивка,офиси и магазин“

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

10.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 663/ 16.02.2017г. относно промяна и допълнение на решение № 334 от Протокол № 21/26.10.2016г.на Общински съвет – Вършец за учредяване правото на прокарване на инженерна инфраструктурна и право на строеж за реализиране на проект: „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца“, „Рехабилитация на стоманен и реконструкция на съществуващия захранващ азбестоциментов водопровод от яз. „Среченска бара“ до гр. Враца“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

11.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх.№ 658/15.02.2017 г. относно предложение за    допълнение на „Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Вършец“ /по чл.1, ал.2 от ЗМДТ/.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

12.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх.№ 657/ 15.02.2017г. относно актуализиране на минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа , валидни за територията на община Вършец, съгласно разпоредбата на чл. 24а, ал.11 и ал.12 от Закона за автомобилните превози.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

13.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх.№ 665/16.02.2017г., относно предложение за изменение на чл. 44,ал. 4 и чл. 61, ал. 1 от „ Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец „ ( Приета с Решение № 78 по Протокол № 10/29.03.2012г. и отменя същата, приета с решение № 108/30.09.2004г., допълнена с Решение № 340 от Протокол № 34/26.02.2010г. и допълнена с Решение № 549 по Протокол № 53/28.11.2014г., и с Решение № 616 по Протокол № 59/17.03.2015г. от Общински съвет – Вършец).

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

14.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх.№ 670/20.02.2017г. на Отчет Вх.№ 655/15.02.2017г.  за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Вършец за календарната 2016г.

                                                  

  Докладва : Адрияна Николова – Председател на ПК по ОКМД

 

15.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх.  № 671/20.02.2017г. относно утвърждаване на разходи на МК по чл.8,ал.2 от ЗУПГМЖСВ по реда на § 17,ал.3 от Предходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на ЗУПГМЖСВ

                            

Докладва: Олга Яничкова – зам. председател на Общински съвет – Вършец

 

16.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 676/23.02.2017г. относно вземане на решение за представителство в МБАЛ „ Д-р Стамен Илиев“ АД  гр.Монтана, относно провеждане на извънредно общо събрание на 24.03.2017 година.

                  

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

 

17.  Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите

 

 Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Вършец, неговите     комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г., дневния ред бе приет единодушно:

 

Гласували: “за”-12 ;“против”няма;“въздържали се”няма.                 

         ПРИЕМА СЕ  

 

ПЪРВА ТОЧКА : Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх.№ 667/16.02.2017г., относно разглеждане на докладна записка вх. № 3300-192/16.02.2017 г., от Управителя на „Медицински център – Вършец“ ЕООД и предложение за вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на лабораторията, собственост на „Медицински център – Вършец“ ЕООД     

   Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров, инж.А.Димитров, д-р Веселин Петков ,С. Сълков

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 373

 

           Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества с общинско участие, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел на община Вършец, взема решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на медицинска лаборатория, собственост на „Медицински център – Вършец“ ЕООД със застроена площ 25.84 кв.м., находяща се на 2 /втория/ етаж в сградата на „МЦ-Вършец“ ЕООД с административен адрес: гр. Вършец, бул. “България“ № 2, както следва:

 

1.Срок за отдаване под наем на лабораторията – 5 /пет/ календарни години.

2.Помещението да се използва само по предназначение, като медицинска лаборатория.

3.Цена на тръжната документация - 100 лв.

4.Начална месечна наемна цена - 190 лв.

5.Депозит за участие в търга 500 лв.

6.Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната тръжна месечна наемна цена.

            7.Задължава Управителя на „Медицински център – Вършец“ ЕООД да организира и проведе търга по реда на Глава втора “Търгове” от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на община  Вършец и да сключи договор за отдаване под наем на лабораторията с спечелилия търга участник.

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова,  Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, О.Яничкова, И.Цветанов, А.Коцина, Г.Иванов, Г.Найденов и С.Сълков “против”няма; “въздържали се”няма

ПРИЕМА СЕ

ВТОРА ТОЧКА :  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх.№ 634/31.01.2017 г. относно   годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на Кмета на община Вършец за първата година от мандата на управление.

Докладва: инж.Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И.Лазаров, А.Коцина, Г.Найденов

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 374

 

          Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА приема за сведение Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на Кмета на община Вършец за първата година от мандата на управление.

 

Гласували поименно: “за” – 12 “против”няма; “въздържали се”няма

ПРИЕМА СЕ

ТРЕТА ТОЧКА : Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх.№ 638/31.01.2017г. относно       отчет за дейността на Общински съвет – Вършец за периода 01.07- 31.12.2016г.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет - Вършец

Изказаха се: инж. Анатоли Димитров

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 375

            Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ приема за сведение отчета за дейността на Председателя на Общински съвет – Вършец за дейността на Общински съвет Вършец и неговите комисии за периода 01.07.2016г. - 31.12.2016г.

 

Гласували поименно: “за” – 12 “против”няма; “въздържали се”няма

ПРИЕМА СЕ

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА :  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх.№ 666/16.02.2017г., относно  разглеждане на писмо изх. № АВиК-04-3-/1//27.01.2017 г., от Областен Управител на Област Монтана, Председател на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Монтана, във връзка с провеждане на 28.02.2016 г., от 10.30 ч., на редовно заседание на общото събрание на  Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Монтана, както и съгласуване на позицията на общината по предложения дневен ред на заседанието

Докладва: инж.Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 376

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите /ЗВ/ и чл. 5, ал .6 от ПОДАВК реши:

1. Кмета на община Вършец инж. Иван Михайлов Лазаров да се регистрира на 28.02.2017 г., в 10.30 ч., като присъстващ представител на община Вършец в редовното заседание на общо събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Монтана;

                        2. По т. 1 от дневния ред – да гласува „ЗА“ приемане на отчета за дейността на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Монтана за 2016 г.

                        3.  По т. 2 от дневния ред – да гласува „ЗА“ приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия обслужвана от „ВиК“ ООД, гр.Монтана за 2016 г.

                        4. По т. 3 от дневния ред – да гласува „ЗА“ приемане на бюджет на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Монтана за 2017 г.

                        5. По т. 4 от дневния ред – да гласува „ЗА“ съгласуване на План за опазване на околната среда,включително план за собствен мониторинг, в съответствие с изискванията на разрешителните за устване на отпадъчни води и програма за управление на отпадъците /включително утайките/, свързани с предоставянето на услугите, съгласно чл. 5.5, буква „а“ от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.

                                   6. По т. 5 от дневния ред при необходимост да вземе отношение и да изрази мнение, с цел защита интересите на община Вършец.

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова,  Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, О.Яничкова, И.Цветанов, А.Коцина, Г.Иванов, Г.Найденов и С.Сълков “против”няма; “въздържали се”няма

ПРИЕМА СЕ

ПЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх.№635/31.01.2017г., относно заявление вх.№ 9400-2369/19.08.2016г. и допълнение към заявление № 2369/19.08.2016г., от Иван Митов Георгиев с постоянен адрес гр. Враца, ул. „ Георги Апостолов „ № 1 А-3,с искане за одобряване на Парцеларен план за захранване с ел.енергия и питейна вода на ваканционна селище,което ще се изгради в северозападната част на поземлен имот с идентификатор 12961.37.123 по КК и КР на гр.Вършец от 2008г.,след преотреждане на тази част (новообразуван имот с проектен идентификатор 12961.37.842) „ за ваканционно селище“

Докладва: инж.Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 377

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, одобрява - парцеларен  план – трасе за ел. енергия, което преминава през общински поземлени имоти с идентификатори 12961.37.104,  12961.43.365, 12961.43.775  и 12961.425.664 по КК и КР на гр.Вършец от 2008 г., за захранване с електричество и трасе за водопровод, което преминава през общински поземлени имоти с идентификатори 12961.43.365, 12961.43.775 и 12961.425.778 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г. Целта е захранване с питейна вода на поземлен имот с идентификатор 12961.37.123 по КК и КР на гр. Вършец, (новообразуван имот с проектен идентификатор  12961.37.842), собственост на Иван Митов Георгиев, с постоянен адрес гр. Враца ул. “Георги Апостолов“№ 1 А – 3,  за изграждане на „ваканционно селище“,  съгласно с представения проект, неразделна част от настоящото решение.

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова,  Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, О.Яничкова, И.Цветанов, А.Коцина, Г.Иванов, Г.Найденов и С.Сълков “против”няма; “въздържали се”няма

ПРИЕМА СЕ

ШЕСТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх.№ 636/31.01.2017г. относно предоставяне на имоти по реда на чл.45ж., ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ

    Докладва: инж.Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 378

 

1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наследниците на Илия Алипиев Попов, следния имот:

 

1.1. Пасище, мера с идентификатор 006330, ЕКАТТЕ 16866, с площ от 4.000 дка, находящо се в местността “КОЛЧАКОВ РЪТ“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище с. Горно Озирово, съгласно скица – проект № Ф01606/09.01.2017 г.;

2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/.

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение второ, от ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова,  Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, О.Яничкова, И.Цветанов, А.Коцина, Г.Иванов, Г.Найденов и С.Сълков “против”няма; “въздържали се”няма

ПРИЕМА СЕ

СЕДМА ТОЧКА : Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх.№ 659/15.02.2017г., относно вземане на решение по реда на чл. 37и, ал.3 от Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ / обн. ДВ бр.14/20.02.2015г./ за имотите с НТП пасище, мери и ливади, които се определят за индивидуално и общо ползване за предоставяне по наем по реда на чл. 37и, ал.1 от Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ / обн. ДВ бр.14/20.02.2015г./,на животновъдни собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационно система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни.      

Докладва: инж.Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 379

 

Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37и, ал. 3 от Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр.14/20.02.2015г./, определя пасищата и мерите описани в приложение № 1 към настоящото решение и ливадите, описани в приложение № 2 към настоящото решение от Общинския поземлен фонд на община Вършец, които ще се отдават под наем за индивидуално и общо ползване по реда на чл. 24а, ал. 2 във връзка с чл. 37и, ал. 1 от ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр.14/20.02.2015г./ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни.

                        Възлага на Кмета на община Вършец в срок до 01.03.2017 г., списъците с земеделските имоти за индивидуално ползване с категории за землищата на населените места на общината да се обявят на информационните табла пред сградите на Кметствата на територията на община Вършец и да се публикуват на интернет страницата на община Вършец.

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, О.Яничкова, И.Цветанов, А.Коцина, Г.Иванов, Г.Найденов и С.Сълков “против”няма; “въздържали се”няма

ПРИЕМА СЕ

По предложение на Олга Яничкова, Председателя на Общински съвет- Вършец  обяви 10 мин. почивка.

 

След почивката: кворум 10 общински съветика.

Промяна в кворума,  дванадесет общински съветника.

ОСМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 660/15.02.2017 г. относно вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 4 бр. недвижими имоти, частна общинска собственост на община Вършец в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.“ на община Вършец

Докладва: инж.Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 380

 

           1. Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, във връзка с чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост /НРПУРОС/ на община Вършец“ и чл. 4, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от „Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси /НУРПТК/ на община Вършец“, взема решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост на община Вършец описани, както следва:

          1.1 Поземлен имот с идентификатор 12961.423.552 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и три точка петстотин петдесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Вършец, площ на имота-  721 кв.м. /седемстотин двадесет и един кв.м./, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), номер на предходен план: квартал 177, парцел VІ. Акт за частна общинска собственост № 658/10.10.2016 г. Първоначална продажна цена -   15 140  лв., без ДДС съгласно пазарната оценка изготвена за имота.

         1.2 Поземлен имот с идентификатор 12961.423.553 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и три точка петстотин петдесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Вършец, площ на имота: 682 кв.м. /шестстотин осемдесет и два кв.м./, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), номер на предходен план: квартал 177, парцел VІІ. Акт за частна общинска собственост № 659/10.10.2016 г. Първоначална продажна цена съгласно пазарната оценка. Първоначална продажна цена - 15 000 лв., без ДДС съгласно пазарната оценка изготвена за имота.

            1.3 Поземлен имот с идентификатор 12961.423.556 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и три точка петстотин петдесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Вършец, площ на имота: 499 кв.м. /четиристотин деветдесет и девет кв.м./, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), номер на предходен план: квартал 177, парцел ІІІ.Акт за частна общинска собственост № 662/10.10.2016 г. Първоначална продажна цена - 13 470 лв., без ДДС съгласно пазарната оценка изготвена за имота.

          1.4 Поземлен имот с идентификатор 12961.423.557 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и три точка петстотин петдесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Вършец, площ на имота: 545 кв.м. /петстотин четиридесет и пет кв.м./, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), номер на предходен план: квартал 177, парцел ІV. Акт за частна общинска собственост № 656/10.10.2016 г. Първоначална продажна цена - 14 170 лв., без ДДС съгласно пазарната оценка изготвена за имота.

          2. Всеки участник в търга може да участва за закупуване на един, няколко или всички недвижими имоти предмет на търга.

          3. Цена на тръжната документация 100 лв.,

          4. Депозит за участие в търга 30 % от първоначалната тръжна цена на съответния недвижим имот.

          5. Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната тръжна цена на съответния недвижим имот.

          6. Задължава Кмета на община Вършец да организира и проведе търга по реда на Глава втора “Търгове” от „Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на община  Вършец“ и да сключи договор за продажба на недвижимите имоти, след заплащане на сумата за закупуване от спечелилия/спечелилите търга участник/участници.

 

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова,  Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, О.Яничкова, И.Цветанов, А.Коцина, Г.Иванов, и С.Сълков “против”няма; “въздържали се”1- Г.Найденов

ПРИЕМА СЕ

ДЕВЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх.№661/15.02.2017г. относно заявление вх.            № 9400-3737/22.12.2016г.от Димитър Василев Богоев с постоянен адрес :  гр. Вършец, ул. “Република“  № 53, вх. А, ет. 2, ап. 4, с искане за промяна на допуснатото изработване на частично изменение на подробния устройствен план на гр. Вършец, отнасящ се за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 12961.54.52 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., от земеделска земя в неземеделска,с ново отреждане „за автосервиз,автомивка,офиси и магазин“

Докладва: инж.Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 381

 

Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, променя свое решение № 172 от Протокол № 8 от 27.04.2016 г., в частта за отреждане на имота като вместо „за контролно – диагностичен пункт за автомобили“ се допуска ново отреждане на имота „за автосервиз, автомивка, офиси и магазин“.

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, О.Яничкова, И.Цветанов, А.Коцина, Г.Иванов, Г.Найденов и С.Сълков “против”няма; “въздържали се”няма

ПРИЕМА СЕ

ДЕСЕТА ТОЧКА : Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 663/ 16.02.2017г. относно промяна и допълнение на решение № 334 от Протокол № 21/26.10.2016г.на Общински съвет – Вършец за учредяване правото на прокарване на инженерна инфраструктурна и право на строеж за реализиране на проект: „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца“, „Рехабилитация на стоманен и реконструкция на съществуващия захранващ азбестоциментов водопровод от яз. „Среченска бара“ до гр. Враца“.

Докладва: инж.Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров, А.Тошев

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 382

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, реши: Променя и допълва свое решение № 334 от Протокол № 22/30.11.2016 г.,  за учредяване  в полза на община Враца със седалище и адрес на управление, гр. Враца 3000, община Враца, област Враца, ул. »Стефанаки Савов» № 6, ЕИК 000193115, безвъзмездно и безсрочно право на прокарване на инженерна инфраструктура, представляваща трасе на водопровод за подмяна на съществуващите азбестоциментови тръби за реализация на проект: „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца“, „Рехабилитация на стоманен и реконструкция на съществуващия захранващ азбестоциментов водопровод от яз. „Среченска бара“ до гр. Враца“, през поземлени имоти собственост на община Вършец, описани, както следва:

           Землище с. Черкаски:

           1. Фигуриращия под № 4 в решението поземлен имот № 217035, се изключва, тъй като същия е възстановен по реда на чл. 45ж от ЗСПЗЗ и е частна собственост.

           2. Фигуриращия под № 7, в решението поземлен имот № 217059, с НТП – естествена ливада се заличава, като се вписва новия номер на общинския поземлен имот № 217093, с площ 220.447 дка., с ограничение на ползването – 3.950 дка.

           Землище с. Долно Озирово:

           1. Фигуриращия под № 2 в решението поземлен имот № 011001, с НТП – пасище, мера  се заличава, като се вписва новия номер на общинския поземлен имот № 011003, с площ 17.481 дка., с ограничение на ползването – 0.273 дка.

           Землище с. Спанчевци – общинска частна собственост:

           1. Фигуриращия под № 1 в решението поземлен имот № 041014, се изключва, тъй като същия е възстановен по реда на чл. 45ж от ЗСПЗЗ и е частна собственост.

           2. Фигуриращия под № 2 поземлен имот № 041021, с НТП – естествена ливада се заличава, като се вписва новия номер на общинския поземлен имот № 041034, с площ 38.744 дка., с ограничение на ползването – 0.541 дка.

         

           3. Фигуриращия под № 4 поземлен имот № 042040, с НТП – естествена ливада се заличава, като се вписва новия номер на общинския поземлен имот № 042140, с площ 25.268 дка., с ограничение на ползването – 0.565 дка.

            4. Фигуриращия под № 5 поземлен имот № 045007, с НТП – естествена ливада се заличава, като се вписва новия номер на общинския поземлен имот № 045063, с площ 126.010  дка., с ограничение на ползването – 1.773 дка.

 

           Всички останали текстове от Решение № 334 от Протокол № 22/30.11.2016 г., на Общински съвет – Вършец остават непроменени.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, О.Яничкова, И.Цветанов, А.Коцина, Г.Иванов, Г.Найденов и С.Сълков “против”няма; “въздържали се”няма

ПРИЕМА СЕ

РЕШЕНИЕ № 383

 

                   Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 6, т. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 47, ал. 2 от „Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец“, реши: Променя и допълва свое решение № 332 от Протокол № 21/26.10.2016 г., за учредяване безвъздмездно и безсрочно право на строеж в полза на община Враца със седалище и адрес на управление, гр. Враца 3000, община Враца, област Враца, ул. »Стефанаки Савов» № 6, ЕИК 000193115, за реализация на проект: „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца“, „Рехабилитация на стоманен и реконструкция на съществуващия захранващ азбестоциментов водопровод от яз.“Среченска бара“ до гр. Враца“, върху следните части от имоти частна общинска собственост на община Вършец за изграждане на шахти описани, както следва:

          Землище с. Спанчевци:

          1. Фигуриращия под № 1 в решението поземлен имот № 041014, с НТП използвана ливада, се заличава, като се вписва новия номер на общинския поземлен имот 041033, с площ 1.446 дка., с площ за застрояване 0.003 дка.

          2. Фигуриращия под № 2 в решението поземлен имот № 045007, с НТП използвана ливада, се заличава, като се вписва новия номер на общинския поземлен имот 045063, с площ 126.010 дка., с площ на застрояване 0.005 дка.

          Землище с. Черкаски:

          1. Фигуриращия под № 1 в решението поземлен имот № 217035, се изключва, тъй като имота е частна собственост.

          2. Фигуриращия под № 3 в решението поземлен имот № 217059, с НТП - ливада се заличава, като се вписва новия номер на общинския поземлен имот № 217093, с площ 220.447 дка., с площ на застрояване 0.001 дка.

 

            Всички останали текстове от Решение № 332 от Протокол № 21/26.10.2016 г., на Общински съвет – Вършец остават непроменени.

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, О.Яничкова, И.Цветанов, А.Коцина, Г.Иванов, Г.Найденов и С.Сълков “против”няма; “въздържали се”няма

ПРИЕМА СЕ

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх.№ 658/15.02.2017 г. относно предложение за    допълнение на „Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Вършец“ /по чл.1, ал.2 от ЗМДТ/.

Докладва: инж.Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров

 

Общински съвет – Вършец прие

РЕШЕНИЕ № 384

 

1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси допълва  Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Вършец“ /по чл.1, ал.2 от ЗМДТ/, както следва:

           1.1  В чл. 2 се създава нова точка 9, с наименование „Данък върху таксиметров превоз на пътници“.

           1.2 Създава се нов Раздел VII с наименование „Данък върху таксиметров превоз на пътници“ с нови 7 члена от чл. 60 до чл. 66, със следните текстове:

Чл. 60. (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.

(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/, съответно Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДВДФЛ/, с изключение на случаите на Глава Втора, раздел VI от Закона за местните данъци и такси.

(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на община Вършец по Закона за автомобилните превози /ЗАП/.

Чл. 61.(1) Годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници е 300 (триста) лева.

(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

(3) Когато общинският съвет не е определил размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в срок до 31 октомври на предходната година, данъкът се събира на базата на действащия размер за предходната година.

Чл. 62.(1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози /ЗАП/, данъчно задължените лица подават данъчна декларация по чл. 61х., ал. 1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/.

(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с определянето на

данъка.

(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7 /седем/ дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.

(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7 /седем/ дневен срок от датата на вписване на

прехвърлянето в Търговския регистър в съответната община.

Чл. 63. Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход на община Вършец, ако разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено за територията на община Вършец.

Чл. 64.(1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по следната формула:

                                                    

                       ГДТПП x БМ

 

 

            ДДТГ =

, където

 

 

     12

 

            ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

            ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 61ф;

            БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

            (2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници

бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:

 

                               ПГДТПП x БМ

 

 

            НВДТПП =

, където

                                     12

 

            НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

            ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

            БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Чл. 65. Данъкът по чл. 61 се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

Чл. 66. Възстановяване на надвнесен данък по чл. 64, ал. 2 се извършва по писмено искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 

         2. Допълнението на „Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Вършец“ /по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ/, влиза в сила от датата на приемане на решението.

 

         3.Задължава Кмета на община Вършец да отрази допълнението на „Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Вършец“ /по чл.1, ал.2 от ЗМДТ/, подробно описано в т. 1 от настоящото решение, като актуализираната наредба бъде качена в 7 /седем/ дневен срок в сайта на община Вършец.

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, О.Яничкова, И.Цветанов, А.Коцина, Г.Иванов, Г.Найденов и С.Сълков “против”няма; “въздържали се”няма

ПРИЕМА СЕ

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА : Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх.№ 657/ 15.02.2017г. относно актуализиране на минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа , валидни за територията на община Вършец, съгласно разпоредбата на чл. 24а, ал.11 и ал.12 от Закона за автомобилните превози.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 385

 

1.  Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 24а, ал. 11 и ал. 12 от  Закона за автомобилните превози, определя  минимални и максимални  цени  за  таксиметров  превоз  на  пътници  за  един километър  пробег  по  съответната  тарифа,  валидни  за  територията  на  Община Вършец, както следва :

 

 Минимални цени         -  Дневна тарифа   -  0,65 лева на километър.

                                      -  Нощна тарифа    -  0,75 лева на километър.

 Максимални цени        - Дневна тарифа    -  1,00 лева на километър.

                                      -  Нощна тарифа    -  1,10 лева на километър.

 

2.Настоящото решение влиза в сила от 01.03.2017 г.

 

3.Задължава Кмета на община Вършец настоящото решение бъде качено в 7 /седем/ дневен срок в сайта на община Вършец, както и да бъде обявено на таблото пред сградата на община Вършец.

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, О.Яничкова, И.Цветанов, А.Коцина, Г.Иванов, Г.Найденов и С.Сълков “против”няма; “въздържали се”няма

ПРИЕМА СЕ

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх.№ 665/16.02.2017г., относно предложение за изменение на чл. 44,ал. 4 и чл. 61, ал. 1 от „ Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец „ ( Приета с Решение № 78 по Протокол № 10/29.03.2012г. и отменя същата, приета с решение № 108/30.09.2004г., допълнена с Решение № 340 от Протокол № 34/26.02.2010г. и допълнена с Решение № 549 по Протокол № 53/28.11.2014г., и с Решение № 616 по Протокол № 59/17.03.2015г. от Общински съвет – Вършец).

          Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 386

 

          1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА изменя чл. 44, ал. 4 и чл. 61, ал. 1 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец“.

          2. Изменението на текстовете на чл. 44, ал. 4 и чл. 61, ал.1 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец“, влиза в сила от датата на приемане на настоящото решение.

          3. Задължава Кмета на община Вършец да отрази изменените текстовете на чл. 44, ал. 4 и чл. 61, ал. 1, като актуализираната наредба бъде качена в 7 /седем/ дневен срок на сайта на община Вършец.

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, О.Яничкова, И.Цветанов, А.Коцина, Г.Иванов, Г.Найденов и С.Сълков “против”няма; “въздържали се”няма

ПРИЕМА СЕ

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх.№ 670/20.02.2017г. на Отчет Вх.№ 655/15.02.2017г. за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Вършец за календарната 2016г.

     Докладва : Адрияна Николова – Председател на ПК по ОКМД

Изказаха се: Адрияна Николова.

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 387

           Общински съвет –Вършец на основание чл.21 ал.1, т.12  от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Вършец за календарната 2016г.

Гласували: “за”-12 ;“против”няма;“въздържали се”няма.                 

         ПРИЕМА СЕ  

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх.  № 671/20.02.2017г. относно утвърждаване на разходи на МК по чл.8,ал.2 от ЗУПГМЖСВ по реда на § 17,ал.3 от Предходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на ЗУПГМЖСВ

Докладва: Олга Яничкова – зам. председател на Общински съвет – Вършец

 

 

Изказаха се: Олга Яничкова

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 388

Общински съвет – Вършец на чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и & 17,ал. 3 от Предходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на ЗУПГМЖСВ утвърждава разходи на МК по чл.8,ал.2 от ЗУПГМЖСВ при Община Вършец, а именно : сумата от 155 лв. за закупуване на оборудване на Общински съвет – Вършец.

Гласували поименно: “за” – 12 “против”няма; “въздържали се”няма

ПРИЕМА СЕ

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх.№ 676/23.02.2017г. относно вземане на решение за представителство в МБАЛ „ Д-р Стамен Илиев“ АД  гр.Монтана

                                          Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет - Вършец

 

Изказаха се: инж. Анатоли Димитров

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 389

 

              Общински съвет-Вършец на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,чл.6,ал.1,т.9 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандата 2015-2019г. и чл.12,ал.1 и чл.33 от Наредба за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества с общинско участие, за участието на Общината в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел взема следното решение :

 

1.Определя за представител на Община Вършец в органите на управление на дружество с общинско участие МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“АД  гр.Монтана -  г-жа Антоанета Иванова Коцина  общински съветник в Общински съвет Вършец

 

2. Определя и упълномощава г-жа Антоанета Иванова Коцина, да представлява Община Вършец на извънредното общо събрание на акционерите на дружество с Общинско участие МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД  гр.Монтана,което ще се проведе на 24.03.2017г.в 11:00часа в административната сграда на болницата, гр.Монтана, ул. „ Сирма войвода“ № 4, включително от името на Община Вършец да изразява становища по свикването и провеждането на извънредно общо събрание,по въпросите,включени в дневния ред и обсъждани на събранието, да гласува от името на община Вършец и да извършва всички необходими действия във връзка с защита правата на Община Вършец като съдружник в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД гр.Монтана

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, Б.Христов, В.Маринов, И.Андров, О.Яничкова, И.Цветанов, А.Коцина, Г.Иванов, Г.Найденов и С.Сълков “против”няма; “въздържали се”няма

ПРИЕМА СЕ

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

Изказаха се: И.Лазаров, Г.Найденов, П.Стефанов, Б.Христов,

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на общински съвет – Вършец закри заседанието в 16:40 часа.

 

 

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет – Вършец

 

 

 

Даниела Андреева                                                                    Съгласувано с юрисконсулт

Технически сътрудник ОбС                                                                /Антон Тошев/