П Р О Т О К О Л  47

 

Днес, 19.09.2018 година (сряда) от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец, в заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

 

Заседанието започва с 13 положили клетва общински съветници.

 

Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА, заседанието е законно и може да взема решения.

 

На заседанието присъстваха още: инж.Иван Лазаров – кмет на община Вършец, П.Стефанов - зам.- кмет на община Вършец, инж. агр. Д. Тодорова – секретар на община Вършец, К. Тачева-директор дирекция „ОА“,  А. Тошев-директор дирекция „СА“, Е. Георгиева – гл. експерт „Информационно обслужване“, Е. Димитров – кмет на с. Спанчевци, и граждани.

 

Заседанието беше открито и ръководено от инж. Анатоли Димитров – председател на общински съвет - Вършец.

Председателят на общински съвет Вършец инж. Анатоли Димитров, на основание чл. 57, ал. 1, ал.2 т.2  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г. предложи, следните допълнения в дневния ред:

1.      Включване на докладна записка Вх.№ 288/17.09.2017 г. като точка 11 -та от дневния ред на заседанието.

Общият брой точки в дневния ред стават 12.

Гласували: “за”- 13; “против”0; “въздържали се”няма.                        

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.        Разглеждане и вземане на решение Докладна записка вх. № 256/21.08.2018 г. относно приемане отчета на Бюджета на Община Вършец 2017 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

2.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 269/31.08.2018 г. относно предложение за изменение и допълнение на чл.4, ал.2, ал.3 и ал.4, чл.39 и чл.41 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата и опазване на околната среда в Община Вършец (Приета с решение № 80 по протокол № 10/29.03.2012г. на Общински съвет – Вършец, отменя НАРЕДБА №1 за опазване на обществения ред, хигиената и околната среда в Община Вършец, приета с решение №51/31.03.2004г.; и допълнена с решение №309/29.03.2006г. на Общински съвет – Вършец; допълнена с решение №283 по протокол № 28 от 19.04.2013 г., изменена с Решение №91 по Протокол №3/29.12.2015 г., изменена с Решение №259 по Протокол №12/30.06.2016 г. и изменена с Решение №260 по Протокол №12/30.06.2016 г. от общински съвет- Вършец).

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

3.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 272/10.09.2018 г. относно актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2018 г.” и вземане на решение за продажба на сграда с идентификатор 12961.423.133.8 по КК и КР на гр. Вършец /трафопост/, собственост на община Вършец по реда на параграф 4, ал.1, ал.3 и ал.7 от Закона за енергетиката.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

4.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 273/10.09.2018 г. относно вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване на основание чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, чл.103 и чл.104 от ППЗСПЗЗ, ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за отдаване под наем на недвижими имоти земеделски земи с НТП пасища, мери и ливади на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в ППЗСПЗЗ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

5.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 274/10.09.2018 г. относно вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец за отдаване под наем на недвижими имоти, частна общинска собственостq представляващи земеделски земи с НТП ниви, лозя, овощни градини, храсти, зеленчукови култури, изоставени трайни насаждения и други селскостопански територии, находящи се на територията на всички землищата в населените места на община Вършец.

 Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

6.        Разглеждане и вземане на решение по Докладни записки вх. № 285/13.09.2018 г. относно вземане на решение за определяне на представител на Община Вършец в свиканото за 27.09.2018 год. извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД град Монтана, гласуване на изрични пълномощия на същия, неговите позиции и мандат.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

 

7.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 286/13.09.2018 г. относно Докладна записка № 255/13.08.2018 год. от д-р Веселин Петков – Управител на „Медицински център – Вършец“ ЕООД.

 Докладва: Ивайло Цветанов – председател на ПК по ЗСПЕ

 

8.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 282/13.09.2018 г. относно допълнително финансиране от Бюджета на Община Вършец за 2018 година на спортните дружества, регистрирани на територията на Община Вършец.

 

Докладва: Адрияна Николова - председател на ПК по ОКМДС

 

9.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 284/13.09.2018 г. относно вземане на решение по молби за отпускане на финансова помощ с Вх.№ 253/03.08.2018г., Вх.№ 263/28.08.2018г., Вх.№ 264/28.08.2018г., и Вх.№ 280/12.09.2018г.

Докладва: Иван Андров – председател на ПК по АОНУОРСГПБ

 

10.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 283/13.09.2018г. относно вземане на решение по подадено Заявления с  Вх. № 209/27.06.2018 год., Заявление Вх. № 208/22.06.2018 год., Заявление Вх. № 207/22.06.2018 год.;

Докладва: Иван Андров – председател на ПК по АОНУОРСГПБ

 

11.    Разглеждане и вземане на решение по Докладни записки вх. № 288/17.09.2018г. относно вземане на решение от Общински съвет – Вършец за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК  на община Вършец за продажба на 1 бр. багер челен товарач JSB, модел 3С, собственост на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров – кмет на община Вършец

 

12.    Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

Гласували: “за”- 13 ; “против”няма; “въздържали се”няма.                            

         ПРИЕМА СЕ

 

Общинските съветници, общинска администрация и гостите на заседанието бяха запознати с отговор  № 291/19.09.2018г., на Кмета на община Вършец във връзка с питане вх. № 247/26.07.2018г. отправено от Сашо Борисов Сълков общински съветник.

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение Докладна записка вх. № 256/21.08.2018г. относно приемане отчета на Бюджета на Община Вършец 2017г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 613

 

На основание чл. 52 ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6 , във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 5 от Закона за публичните финанси , Общински съвет Вършец реши:

                                

1. Приема уточнен годишен план на  бюджета за 2017 година по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

 

І. ПО ПРИХОДА  7 393 165 лв.

 

В т.ч.:

Приходи с държавен характер - 3 803 475 лв.;

Приходи с общински характер -3 589 690  лв.

 

ІІ. ПО РАЗХОДА 7 393 165 лв.

 

В т.ч.:

Държавни дейности  - 3 803 475 лв.;

Общински дейности - 3 499 690 лв.;

Дофинансиране на държавни дейности - 90 000 лв.  /Приложение № 1/

 

2. Одобрява окончателен поименен списък за капиталови разходи за 2017 год., в размер на 2 075 344 лв., от които с източник на финансиране бюджетни средства – 1 509 346 лв. и финансирани със средства от Европейския съюз и от други източници – 565 998 лв., представен по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 2.

 

3. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2017 год., в размер на 5 776 952 лв., разпределени, както следва:

 

 І. ПО ПРИХОДА - 5 776 952 лв.

 

Приходи с държавен характер –  3 461 197 лв.;

Приходи с общински характер  - 2 315 755  лв.

 

ІІ.    ПО РАЗХОДА -  5 776 952 лв.

 

   Държавни дейности – 3 461 197 лв.;

   Местни дейности  -    2 240 882  лв.;

   Дофинансиране на държавни дейности - 74 873 лв. /Приложение № 1/.

 

         

4.                  Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи за 2017 год.,  в размер на 603 920 лв., от които  337 521 лв. финансирани със средства от бюджета на общината и 266 399 лв., финансирани със средства от Европейския съюз и от други източници, представен по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 2.

 

5.                  Приема отчетите на извънбюджетните сметки и фондове, съгласно приложения № 4, 5, 6 и 7.

 

6.                  Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2017 година в размер на 0 лв., съгласно Приложение № 3.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ВТОРА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 269/31.08.2018г. относно предложение за изменение и допълнение на чл.4, ал.2, ал.3 и ал.4, чл.39 и чл.41 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата и опазване на околната среда в Община Вършец (Приета с решение № 80 по протокол № 10/29.03.2012г. на Общински съвет – Вършец, отменя НАРЕДБА №1 за опазване на обществения ред, хигиената и околната среда в Община Вършец, приета с решение №51/31.03.2004г.; и допълнена с решение №309/29.03.2006г. на Общински съвет – Вършец; допълнена с решение №283 по протокол № 28 от 19.04.2013 г., изменена с Решение №91 по Протокол №3/29.12.2015 г., изменена с Решение №259 по Протокол №12/30.06.2016 г. и изменена с Решение №260 по Протокол №12/30.06.2016 г. от общински съвет- Вършец).

            Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров, Б. Христов, А. Коцина, инж. А. Димитров, В. Маринов, Г. Найденов;

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 614

 

       1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местана администрация /ЗМСМА/:

 

       1.1.Изменя чл.4, ал.2 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата и опазване на околната среда в Община Вършец, като добавя изречение второ със следното съдържание: „Забранява се озвучаването на открити площи в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение“.

 

       1.2.Изменя чл.4, ал.3 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата и опазване на околната среда в Община Вършец, както следва: „Забраните по ал.2 са задължителни за физическите лица, за юридически лица, за собствениците, наемателите и ползвателите на търговски обекти и заведения за обществено хранене и развлечения, игрални зали и други подобни, в които се упражнява търговска дейност и услуги и важи за часовите диапазони от 14.00 часа до 16.00 часа и от 23.00 часа до 08.00 часа, целогодишно.“

 

         1.3.Изменя чл.4, ал.4 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата и опазване на околната среда в Община Вършец, както следва: „С разрешение на Кмета на Общината може да бъде удължавано работното време на търговците по смисъла на Търговския закон след 23.00 часа, но с не повече от два астрономически часа.“

 

 

         1.4.Допълва чл.39 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата и опазване на околната среда в Община Вършец като приема ал.3 на чл.39 със следното съдържание: „Със съставянето на акта за установяване на административно нарушение се изземват и задържат веществените доказателства, свързани с установяване на нарушението по чл.4, ал.2, по реда на ЗАНН. Иззетите вещи се предават за пазене с приемо-предавателен протокол от актосъставителя на определен от Кмета на общината служител от Общинска администрация – Вършец.“

 

         1.5.Допълва чл.41 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата и опазване на околната среда в Община Вършец като приема ал.6 със следното съдържание: „За нарушение на чл.4, ал.2 се налагат следните наказание:

1.    глоба за физически лица от 500 до 1000 лева, а при повторно нарушение от 1000 до 2000 лева;

2.                  имуществена санкция за юридически лица от 1500 до 5000 лева, а при повторно нарушение от 5000 до 10000 лева.“

 

          2. Изменението и допълнението на чл.4, ал.2, ал.3 и ал.4, чл.39 и чл.41 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата и опазване на околната среда в Община Вършец влиза в законна сила от деня на приемане на настоящето решение.

 

          3. Задължава Кмета на Община Вършец актуализираната наредба да бъде качена на сайта на община Вършец, в 7-дневен срок от влизане в законна сила на настоящото решение.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ТРЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 272/10.09.2018г. относно актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2018 г.” и вземане на решение за продажба на сграда с идентификатор 12961.423.133.8 по КК и КР на гр. Вършец /трафопост/, собственост на община Вършец по реда на параграф 4, ал.1, ал.3 и ал.7 от Закона за енергетиката.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 615

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, реши:

 

           1. Актуализира „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г., в частта раздел III. Описание на недвижимите имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и за продажба през 2018 г., точка 2.5. Продажба на имоти общинска собственост през 2018 г., като създава нова подточка 2.5.3 „Имоти и сгради за продажба по реда на параграф 4, ал.7 от Закона за енергетиката“, като в същата включва следният недвижим имот:

           1.1 Сграда с идентификатор 12961.423.133.8 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и три точка сто тридесет и три точка осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на сградата: град Вършец, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 12961.423.133 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и три точка сто тридесет и три/, застроена площ - 88 кв.м. /осемдесет и осем кв.м./, брой етажи – 1 /един/,  предназначение: сграда за енергопроизводство, номер по предходен план: няма. Прогнозна цена в лева без ДДС – 16 970 лв. /шестнадесет хиляди деветстотин и седемдесет лева/.

           2. Промяната на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г.” влиза в сила от датата на приемане на решението.

         3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната  в „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г.” да се обяви на таблото пред сградата на Общинска администрация – Вършец и да се отрази в публикуваната в сайта на община Вършец „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г.”.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

 

РЕШЕНИЕ № 616

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и параграф 4, ал. 7 от Закона за енергетиката, продава на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,  със седалище и адрес на управление  гр. София, община Столична, област София, бул.“Цариградско шосе“ № 159, бл. „Бенч Марк“, сграда с идентификатор 12961.423.133.8 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и три точка сто тридесет и три точка осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на сградата: град Вършец, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 12961.423.133 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и три точка сто тридесет и три/, застроена площ - 88 кв.м. /осемдесет и осем кв.м./, брой етажи – 1 /един/;  предназначение: сграда за енергопроизводство, номер по предходен план: няма, за сумата от 16 970 лв. без ДДС /шестнадесет хиляди деветстотин и седемдесет лева без ДДС/, съгласно пазарната оценка изготвена за обекта.

Задължава Кмета на община Вършец да прехвърли собствеността на сградата след заплащане на сумата за закупуване на сградата от купувача „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,  със седалище и адрес на управление гр. София, община Столична, област София, бул. “Цариградско шосе“ № 159, бл. „Бенч Марк“.

 

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Разглеждане и и вземане на решение по Докладна записка вх. № 273/10.09.2018г. относно вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване на основание чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, чл.103 и чл.104 от ППЗСПЗЗ, ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за отдаване под наем на недвижими имоти земеделски земи с НТП пасища, мери и ливади на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в ППЗСПЗЗ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 617

 

1. Общински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.103 и чл.104 от Правилника за прилаганена на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл. 14, ал. 1 и ал.7 от Закона за общинската собственост във връзка с  чл. 13, ал. 1 от НРПУРОС на община Вършец и чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси /НУРПТК/ на община Вършец, взема решение за провеждане на публичен търг с явнно наддаване, за отдаване под наем на земеделски земи с НТП пасища, мери и ливади на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, както и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по реда на чл.103 от ППЗСПЗЗ, описани в приложения към настоящото решение съдържащи -  номер на имота по КВС, землище, местност, начин на трайно ползване, категория на земята и площ, както следва:

          - Землище гр. Вършец – 943 бр. имота с НТП пасище/мера и ливади;

          - Землище с. Спанчевци – 216 бр. имота с НТП пасище/мера и ливади;

          - Землище с. Драганица - 203 бр. имота с НТП пасище/мера и ливади;

          - Землище с. Черкаски – 244  бр. имота с НТП пасище/мера и ливади;

          - Землище с. Стояново - 109 бр. имота с НТП пасище/мера и ливади;

          - Землище с. Д. Озирово – 211 бр. имота с НТП пасище/мера и ливади;

          - Землище с. Г. Озирово – 620 бр. имота с НТП пасище/мера и ливади;

          - Землище с. Д. Б. Речка – 204 бр. имота с НТП пасище/мера и ливади;

          - Землище с. Г. Б. Речка – 247 бр. имота с НТП пасище/мера и ливади.

2. Определя първоначална годишна наемна цена - 8 лева. /осем/ за 1 /един/ декар.

3. Срок за отдаване под наем на недвижимите имоти, подробно описани в т.1 от решението - 1 /една/ стопанска година 2018 - 2019 г., считано от 01.10.2018 г.

4. Всеки участник в търга може да участва за наемането на един, няколко или всички земеделски имоти.

5. Определя депозит за участие в търга, както следва:

- за имоти с площ до 10 дка.  -  20 лв. за всеки земеделски имот по отделно;

- за имоти с площ от 10 до 20 дка.  -  50 лв. за всеки земеделски имот по отделно;

- за имоти с площ от 20 дка. до 50 дка. – 100 лв. за всеки земеделски имот по отделно;

- за имоти с площ от 50 дка. до 100 дка. – 300 лв. за всеки земеделски имот по отделно;

- за имоти с площ над 100 дка. - 500 лв. за всеки имот по отделно;

6. Определя стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната годишна тръжна наемна цена на съответния недвижим имот, за който участва съответния участник в търга.

7. Цена на тръжната документация 50 лв. /петдесет лева/.

8. Дължимият годишен наем се заплаща от наемателите преди подписване на договора за наем.

9. Задължава Кмета на община Вършец да организира и проведе търга по реда на Глава втора “Търгове” от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на община Вършец и да сключи договор/и за отдаване под наем земеделските земи с спечелилите търга участници.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

 

ПЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 274/10.09.2018г. относно вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец за отдаване под наем на недвижими имоти, частна общинска собственостq представляващи земеделски земи с НТП ниви, лозя, овощни градини, храсти, зеленчукови култури, изоставени трайни насаждения и други селскостопански територии, находящи се на територията на всички землищата в населените места на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 618

 

 

1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост във връзка с  чл. 13, ал. 1 и чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОС и чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 1 от „Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси /НУРПТК/ на община Вършец“, взема решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, частна общинска собственост на община Вършец, представляващи земеделски земи с НТП ниви, лозя, овощни градини, храсти, зеленчукови култури, изоставени трайни насаждения и други селскостопански територии, описани по землища, както следва:

           - Землище гр. Вършец – 75 бр. имота описани в приложение към докладната.

           - Землище с. Спанчевци – 146 бр. имота описани в приложение към докладната.

           - Землище с. Драганица – 119 бр. имота описани в приложение към докладната.

           - Землище с. Черкаски - 108 бр. имота описани в приложение към докладната.

           - Землище с. Стояново - 142 бр. имота описани в приложение към докладна.

           - Землище с. Д. Озирово - 331 бр. имота описани в приложение към докладната.

           - Землище с. Г. Озирово - 388 бр. имота описани в приложение към докладната.

           - Землище с. Долна Бела Речка – 123 бр. имота описани в приложение към докладната.

           - Землище с. Горна Бела Речка – 64 бр. имота описани в приложение към докладната.

2. Определя първоначални годишни наемни цени, както следва:

 - 8 лева. /осем/ за 1 /един/ декар за поземлените имоти с НТП лозя, храсти, зеленчукови култури, изоставени трайни насаждения, други селскостопански територии и овощни градини.

-   20 лева /двадесет/ за 1 /един/ декар за поземлени имоти с НТП ниви.

3. Срок за отдаване под наем на недвижимите имоти, подробно описани в т.1 от решението – 5 /пет/ стопански години считано от 01.10.2018 г.

4. Всеки участник в търга може да участва за наемането на един, няколко или всички земеделски имоти, предмет на търга.

5. Определя депозит за участие в търга, както следва:

- за имоти с площ до 10 дка.  -  20 лв. за всеки земеделски имот по отделно;

- за имоти с площ от 10 дка до 20 дка.  -  50 лв. за всеки земеделски имот по отделно;

- за имоти с площ от 20 дка. до 50 дка. – 100 лв. за всеки земеделски имот по отделно;

- за имоти с площ от 50 дка. до 100 дка. – 300 лв. за всеки земеделски имот по отделно;

- за имоти с площ над 100 дка. - 500 лв. за всеки имот по отделно;

6. Определя стъпка за наддаване 5 % върху първоначалните годишни тръжни наемни цени, описани в т.2 от настоящото решение.

7. Цена на тръжната документация 50 лв. /петдесет лева/.

8. Дължимият годишен наем се заплаща от наемателите за първата стопанска година от договора при подписването му, а за останалите стопански години падежът за плащане на дължимия наем е датата на подписания договор.

9. Задължава Кмета на община Вършец да организира и проведе търга по реда на Глава втора “Търгове” от „Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на община Вършец“ и да сключи договори за отдаване под наем земеделските земи с спечелилите търга участници.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

 

ШЕСТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладни записки вх. № 285/13.09.2018г. относно вземане на решение за определяне на представител на Община Вършец в свиканото за 27.09.2018 год. извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД град Монтана, гласуване на изрични пълномощия на същия, неговите позиции и мандат.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

 

Изказаха се: инж. А. Димитров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 619

 

              Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1, т. 9 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандата 2015-2019г. и чл. 12, ал. 1 и чл. 33 от Наредба за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества с общинско участие, за участието на Общината в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел реши:

Гласува изрични пълномощия на г-н Ивайло Величков Цветанов - общински съветник в Общински съвет – Вършец, които да участва като представител на общината в извънредно общо събрание на акционерите в органите на управление на дружество с Общинско участие МБАЛ „ Д-р Стамен Илиев “ АД  гр. Монтана на 27.09.2018 год. като:

По т.1 от дневния ред – да гласува „ЗА“ приемане увеличението на капитала на дружеството с предоставените от държавния бюджет и усвоени средства за капиталови разходи.

По т.2 от дневния ред – да гласува „ЗА“  приемане на предложените изменения и допълнения в Устава на дружеството във връзка с увеличения капитал.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

 

СЕДМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 286/13.09.2018г. относно Докладна записка № 255/13.08.2018год. от д-р Веселин Петков – Управител на „Медицински център – Вършец“ ЕООД.

 Докладва: Ивайло Цветанов – председател на ПК по ЗСПЕ

 

Изказаха се: И. Цветанов, О. Яничкова, С. Сълков;

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 620

 

Общински съвет -Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА отпуска финансова помощ на „Медицински център - Вършец" ЕООД  от собствения си бюджет за 2018 година, от § 10-98 сумата от            2  720,58 лева за погасяване на най-належащи  текущи задължения на „Медицински център – Вършец“ ЕООД, както следва:

 

1. ЕТ „МЕДИ – ЕМ-инж. Е. ГЕОРГИЕВ“  / поддръжка рентген за 2017 год. /                  1 020,00 лв.

2.    „МЕДИМ 98“ ЕООД  / поддръжка физиотерапия за м. 10, м. 11, м. 12. 2017г./           282,00 лв.

3.    „СТМ-МОНТАНА“ ЕООД / трудова медицина /                                                               90,00 лв.

4.    ДАНЪК СГРАДИ                                                                                                           1 328,58 лв.

                                                                                                                              -----------------

                                                                                                                                                                               ОБЩО : 2 720,58 лв.

     

Гласували поименно: “за” – 10 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов; “против”2 - А. Коцина и Г. Иванов; “въздържали се”1 - С. Сълков;

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

 

ОСМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 282/13.09.2018г. относно допълнително финансиране от Бюджета на Община Вършец за 2018 година на спортните дружества, регистрирани на територията на Община Вършец.

 

Докладва: Адрияна Николова - председател на ПК по ОКМДС

 

Изказаха се: А. Николова;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 621

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл.37, ал.1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС - Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за Мандата 2015 - 2019 година от Бюджета на Община Вършец за 2018 година от функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности", Дейност 2 714 „Спортни бази за спорт за всички", § 43-01 отпуска на:

 

1.1 Футболен Клуб “Вършец 2012" - сумата от  750,00  лв.

1.2 Спортен клуб по ориентиране  “Незабравка 2004" - Вършец - сумата от 750,00 лв.

1.3 Обединен спортен клуб “Вършец" - сумата от 750,00 лв.

1.4 Футболен Клуб „Озирово“-  сумата от 750,00 лв.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

                                                                           

ДЕВЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 284/13.09.2018г. относно Вземане на решение по молби за отпускане на финансова помощ с Вх.№ 253/03.08.2018г., Вх.№ 263/28.08.2018г., Вх.№ 264/28.08.2018г., и Вх.№ 280/12.09.2018г.

Докладва: Иван Андров – председател на ПК по АОНУОРСГПБ

 

Изказаха се: И. Андров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 622

 

Общински съвет – Вършец на основание чл.21. ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, отпуска от собствения си Бюджет 2018 параграф 10-98 еднократна финансова помощ в размер от 500 (петстотин) лева на Гоца Марков Марков.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

 

РЕШЕНИЕ № 623

 

Общински съвет – Вършец на основание чл.21. ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, отпуска от собствения си Бюджет 2018 параграф 10-98 еднократна финансова помощ в размер от 500 (петстотин) лева на Борислава Илиева Угринова.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

 

РЕШЕНИЕ № 624

 

Общински съвет – Вършец на основание чл.21. ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, отпуска от собствения си Бюджет 2018 параграф 10-98 еднократна финансова помощ в размер от 500 (петстотин) лева на Илия Димитров Начев.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

РЕШЕНИЕ № 625

 

Общински съвет – Вършец на основание чл.21. ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, отпуска от собствения си Бюджет 2018 параграф 10-98 еднократна финансова помощ в размер от 500 (петстотин) лева на Пламен Рангелов Славейков.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

 

По предложение на Председателя на Общински съвет – Вършец инж. Анатоли Димитров – 10 мин. почивка.

 

Проверка след почивката.

 

Кворума. Присъстват 13 общински съветници.

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 283/13.09.2018г. относно вземане на решение по подадено Заявления с  Вх. № 209/27.06.2018 год., Заявление Вх. № 208/22.06.2018 год., Заявление Вх. № 207/22.06.2018 год.;

Докладва: Иван Андров – председател на ПК по АОНУОРСГПБ

 

Изказаха се: И. Андров,

 

По предложение на г-н И. Андров – председател на ПК по АОНУОРСГПБ,  вносител на  докладна записка вх. № 283/13.09.2018г. относно вземане на решение по подадено Заявления с  Вх. № 209/27.06.2018 год., Заявление Вх. № 208/22.06.2018 год., Заявление Вх. № 207/22.06.2018 год., включена като т.10 от дневния ред да бъде оттеглена за разглеждане на следващо заседание.

Общински съвет – Вършец прие:

                                                            РЕШЕНИЕ № 626

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 33, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗМСМА реши да остави за разглеждане на следващо заседание докладна записка вх. № 283/13.09.2018г. относно вземане на решение по подадено Заявления с  Вх. № 209/27.06.2018 год., Заявление Вх. № 208/22.06.2018 год., Заявление Вх. № 207/22.06.2018 год., включена като т.10.

 

Гласували поименно: “за” – 10 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов и С. Сълков; “против”3 - Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  ; “въздържали се”няма;

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладни записки вх. № 288/17.09.2018г. относно вземане на решение от Общински съвет – Вършец за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК  на община Вършец за продажба на ч бр. багер челен товарач JSB, модел 3С, собственост на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Промяна в кворума . Напуска г-н Васил Замфиров.

Общо 12 общински съветника.

 

 Изказаха се: инж. И. Лазаров, С. Сълков

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 627

 

           1. Общински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ във връзка с чл.28, ал.1, т.1 и чл.33 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост /НРПУРОС/ на община Вършец“ и чл.4, ал.1 и чл.6, ал.1 от „Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси /НУРПТК/ на община Вършец“, взема решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 1 бр. употребявано моторно превозно средство - челен товарач марка JSB, модел 3С, шаси № 384В154131, без регистрационен талон, при първоначална продажна цена – 5 000 лв., без ДДС, съгласно пазарната оценка.

          2. Цена на тръжната документация - 20 лв.

          3. Депозит за участие в търга 30 % от първоначалната тръжна продажна цена на МПС - то.

          4. Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната тръжна продажна цена на МПС-то.

          5. Задължава Кмета на община Вършец да организира и проведе търга по реда на Глава втора “Търгове” от „Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на община  Вършец“ и да сключи договор за продажба на моторното превозно средство след заплащане на сумата за закупуване от спечелилия търга участник.

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

Изказаха се: О. Яничкова, А. Коцина, Г. Терзийски, инж. И. Лазаров, инж. А. Димитров, И. Еринкин.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на общински съвет – Вършец закри заседанието в 15:55 часа.

 

 

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет – Вършец

 

 

 

Даниела Андреева                                                                    Съгласувано с юрисконсулт

Технически сътрудник ОбС                                                                /Антон Тошев /