ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ВЪРХУ КУЧЕШКАТА ПОПУЛАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

(Приета с решение №141 по протокол № 19/27.09.2012г. от Общински съвет Вършец)

 

 Актуална към 05.2013

 

Съдържание:

І. АНОТАЦИЯ.

1.      Описание на проблема.

2.      Причини за възникване на проблема.

3.      Популация на бездомните кучета.

 

ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА.

1.      Цели.

2.      Задачи.

 

ІІІ. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕРКИ.

1.      Метод.

2.      Мерки.

 

ІV. УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА.

1.      Местна власт.

2.      Ветеринарни власти.

3.      Неправителствени организации за защита на животните.

 

V. РАБОТЕЩИ СТРУКТУРИ И ЗВЕНА.

1.      Стационарна и/или мобилна амбулатория.

2.      Експерт по екология в Общинска администрация.

 

VІ. РАБОТЕН ПЛАН ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ, ПРЕДВИДЕНИ В ПРОГРАМАТА.

1.      Оперативка ежемесечна.

2.      Залавяне, транспортиране и настаняване на кучетата за кастрация.

3.      Операция и стационар.

4.      Връщане на кучетата по места.

5.      Заключителни мероприятия.

 

VІІ. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОГРАМАТА.

VІІІ. ОЦЕНКА ЗА УСПЕВАЕМОСТ НА ПРОЕКТА – КРИТЕРИИ:

1.      Качествени промени, които се очакват в следствие на изпълнение на мерките.

2.      Количествени подобрения.

3.      Критерии за следене на изпълнението на програмата.

4.      Очаквани резултати от осъществяването на програмата.

 

ІХ. СРЕДСТВА И РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА.

1.      Финансиране.

2.      Човешки ресурс.

3.      Време за изпълнение.

Х. ПРИЛОЖЕНИЯ.

 

І. АНОТАЦИЯ.

Популацията на уличните кучета е проблем, който в последните години се превърна в един от сериозните проблеми на цялото ни общество. Години наред той не се решава, а предприеманите от редица български общини действия за масово избиване на тези животни доведе в крайна сметка единствено до неговото задълбочаване.

Значителното нарастване на броя на уличните кучета води до рискове за здравето на населението и поставя под съмнение европейския облик на българските градове и хуманното третиране на животните.

 

1. Описание на проблема - големият брой бездомни кучета води до:

- здравни рискове за хората:

- уличните кучета могат да бъдат преносители на болести, опасни за човека и селскостопанските животни – бяс, тения, бруцелоза, микроспория, демодекоза и др.;

- регистрирани са случаи на ухапвания на хора от кучета;

- създаване на дискомфорт на населението:

- много хора се страхуват от кучета;

- през нощта, шумът създаван от животните смущава гражданите;

- животните са една от причините за замърсяване на градската среда;

- тежкото положение на уличните кучета травмира хората, които обичат животните;

-икономическа неефективност:

- нерегулярните мерки взимани от някои общини за решаването на проблема са свързани с разходи, а в същото време не се постигат реални резултати;

- тежко положение на уличните кучета:

- кучетата страдат от различни болести, глад и студ;

- много от бездомните животни биват измъчвани, малтретирани и дори убивани от

граждани;

 

2. Причини за възникване на проблема.

2.1. Липсата на контрол върху популацията на домашни кучета.

2.2. Неефективност на прилаганите до момента методи и несъобразяване с комплексния характер на проблема.

2.3. Временното използване на кучета за пазачи на вили, строежи, гаражи и др., след което се изоставят.

2.4. Липсата на хуманно образование за отношението към животните и грижите, от които се нуждаят – собственикът не е подготвен за проблемите, съпровождащи отглеждането на куче, в резултат на което при възникнали трудности може да го изостави.

 

3. Популация на бездомните кучета.

Кучето достига полова зрялост на 7-8 месечна възраст, ражда 2 пъти годишно средно по 5 до 8 кученца.

Очевидно е, че само няколко изгонени домашни кучета са в състояние за кратко време бързо да увеличат броя на бездомните кучета. Ако не се вземат навременни мерки, броят им нараства до като достигне определен максимум. Този максимум се нарича “носещ капацитет на средата” и зависи от условията на средата – количество храна, вода и възможности за подслон. При достигане на носещия капацитет на

средата раждаемостта и смъртността на бездомните кучета се изравняват, което означава че броят им не се увеличава. Ако в тази ситуация се предприеме само отстраняване на бездомните кучета ще се предизвика освобождаване на ниши, които за кратък период ще бъдат заети от други кучета – новородени или мигриращи. Т.е. ще се наблюдава временно намаляване броя на уличните кучета, последвано от възстановяване, пак намаляване и възстановяване – един цикличен и непрестанен процес.

Какво става при прилагане на кастрация на уличните кучета и връщането им по обитаваните от тях места?

Не се освобождават ниши, тъй като кучетата се връщат на местата, от където са взети за гратисния период, необходим за блокиране на раждаемостта- когато капацитетът на средата се ограничи само от стерилни животни. Следва етапът на постепенно изтегляне на кучетата в приюти, тъй като отстраняването вече не може да се компенсира от раждаемост - липсват репродуктивните животни. Броят на кучетата от улицата постепенно се редуцира до трайното изчезване на безстопанствени кучета.

Единственият ефективен подход за установяване на контрол върху кучешката популация:

-прилагане на кастрация на уличните кучета и връщането им по обитаваните от тях

места с редовен ветеринарномедицински надзор;

- регистрация на домашните кучета и популяризиране на ползите от кастрацията им, с

цел установяване на контрол върху размножаването им и предотвратяване на евентуалното им изоставяне;

Доскоро липсващата адекватна нормативна база и отсъствието на съвместни действия между местна власт, НПО и граждани бе основната причина за задълбочаване на проблема с бездомните кучета и невъзможност за неговото ефективно и трайно решение.

 

ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Цели:

1.1. Установяване на контрол върху популацията от домашни и улични кучета, чрез което да се гарантира здравето на хората, безопасността на градската среда и европейския имидж на България.

1.2. Редуциране броя на уличните кучета до трайното им намаляване и по възможност изчезване на безстопанствени кучета.

2. Задачи:

2.1. Намаляване до минимум рисковете от разпространяването на заразни заболявания, които касаят хора и животни.

2.2. Развиване на чувство за отговорност у хората при отглеждането на кучета.

 

ІІІ. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕРКИ

 

1.Метод:

Препоръките на Световната Здравна Организация, успешния световен опит в тази област и практиката на няколко български общини налагат прилагането на регламентирания от Закона за защита на животните метод на кастрация на уличните кучета и връщането им по обитаваните от тях места за гратисния период от три години до блокирането на раждаемостта – ограничаване на капацитета на средата само със стерилни животни.

2. Мерки:

 

2.1. Залавяне и обработване на улични кучета:

2.1.1. Изготвяне на график за залавяне и обработване на улични кучета. Приоритетно в графика се включват: агресивни кучета; тежко болни кучета; женски кучета във фертилна възраст; женски кучета в период на еструс (разгонване);

2.1.2. Обработването на кучетата се извършва в стационарна или мобилна амбулатория и включва :

- здравите и неагресивни кучета - кастрация, обезпаразитяване, ваксиниране, трайна

маркировка, връщане по обитаваните от тях места под надзор, съгласно чл. 49. от ЗЗЖ

(Приложение№1 и№1-А).

- Неизлечимо болни животни в напреднала фаза на болестта се подлагат на евтаназия.

2.1.3. Обработката на безстопанствените кучета се извършва в приюти, стационарни или подвижни амбулатории, съгласно чл. 40 , ал. 4 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ).

2.1.4. Обработката на безстопанствените кучета се извършва за тригодишен гратисен

период, съгласно § 5 от ЗЗЖ. Приоритетно се обработват женски кучета.

2.1.5. Обработката се извършва на принципите на масова кастрация по Кметства и във

връзка с молби и сигналите на граждани.

2.1.6. Залавянето на безстопанствени кучета се извършва съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗЗЖ.

2.1.7. Транспортирането на кучетата се извършва в клетки и съгласно изискванията на чл. 42, ал.2. от ЗЗЖ.

2.1.8. Настаняването на безстопанствени кучета се извършва съгласно изискванията на

чл. 46 от ЗЗЖ.

2.1.9. За настанените в приют кучетата се спазват изискванията на чл. 47. ал. 1, 2 ,3, 6, 7, 8 от ЗЗЖ.

 

2.2. Кампания за обработване на кучетата, отглеждани на открито (дворни кучета в покрайнините на града и ромските квартали, вилните зони, строежи, паркинги, предприятия и др.)

2.2.1. Разяснителна дейност – брошури  и медийна разгласа.

2.2.2. Изготвяне на график

2.2.3. При възможност използване на стационарна и/или мобилна амбулатория.

 

2.3. Създаване на работеща система за регистрация и контрол на домашните кучета. Стимулиране на кастрацията на домашни кучета. Изготвяне и провеждане на образователни програми.

2.3.1. Организиране на кампании за разясняване на ползата от кастрацията.

2.3.2. Презентация на ЗЗЖ, организирана от екип от служители на Общинска администрация - Вършец със съдействието на Епизоотичната комисия към Община Вършец насочена към собствениците на домашни кучета.

2.3.3 Контрол върху изискванията за отглеждане на домашни кучета.

 

2.4. Кампании за подобряване на чистотата в населените места.

2.4.1. Определяне на алея за разходка на кучета.

2.4.2. Ограждане на съществуващи детски площадки, детски градини, училища и др.

2.4.3. Поставяне на кошчета за събиране на кучешки екскременти.

 

ІV. УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА

 

1. Местна власт

1.1. Общински съвет

1.1.1. Приемане на актуализация на бюджета за поетапно реализиране на заложените

мероприятия.

1.2. Общинска администрация.

1.2.1. Отпечатване и разпространение на материалите по Програмата.

1.2.2. Медийно отразяване на дейностите по програмата.

1.2.3. Регистрация на домашните кучета от експерта по екология в сътрудничество със

структурите на ОДБХ – Монтана по образец на регистрационна бланка, изпращана от ветеринарния лекар до ОДБХ.

1.2.4. Събиране на таксата за регистрация на домашно куче от Общинска администрация – Вършец /задължително след регистрацията им и прилагане на декларация (Приложение№ 3)/.

1.2.5. Предоставяне на общински терен и осигуряване на средства за изграждане на общински приют в последния етап от програмата, който да функционира и като кастрационен център.

1.2.6. Осигуряване на:

а) мобилна амбулатория за обработване на кучетата (съдействие от чуждестранни фондации);

б) организиране на стационарна амбулатория;

в) сключване на договор с специализирана фирма съгласно изискванията на ЗЗЖ, която да осигурява клетки за превоз на заловените за кастриране кучета; на пушка и упойващи стрели за залавяне на кучета;

1.2.7. Съдейства за ангажирането на НПО, работещи с ромския етнос, в организацията и провеждането на Програмата в ромските квартали;

1.2.8. Съвместна проверка на постъпили в Общината жалби за домашни и улични кучета от експерта по екология в Общината, като резултатите от проверката се отразяват в протокол по образец (Приложение № 4);

1.2.9. Организират и провеждат задомителни кампании (за осиновяване на улични

безстопанствени кучета);

 

2. Ветеринарни власти:

2.1. Съдействат, в рамките на техните правомощия и задължения съгласно Закона за защита на животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност при регистрацията и контрола върху домашните кучета;

2.2. Упражняват системен контрол върху изпълняваните дейности по Програмата;

2.3. Упражняват системен контрол върху ветеринарномедицинския надзор на обработените кучета чрез проверки.

 

V. РАБОТЕЩИ СТРУКТУРИ И ЗВЕНА

1. Оперативен щаб.

1.1.  Координира действията между отделните структури и звена от Програмата като разпределя задачите и отчита резултатите чрез ежеседмични оперативки.

1.2.  Създава и поддържа база данни за обработените кучета по Програмата.

1.3.  Решава проблеми, възникнали с кучета.

1.4.  Поддържа връзки с обществеността и медиите.

1.5.  Изготвя графика за залавяне и кастрации на кучетата.

1.6.  Организира мероприятия по съдействие и контрол на ветеринарномедицинския надзор върху кастрираните кучета.

1.7.  Отчита блокирането на раждаемостта и организира поетапното изтегляне на върнатите обработени кучета в общински приют, който да започне да функционира в края на третата година от стартиране на програмата.

2. Стационарна амбулатория.

2.1.  Залавяне и транспортиране на кучетата до обекта за саниране.

2.2.  Ветеринарномедицински манипулации кастрация, обезпаразитяване, ваксинация против бяс, трайна маркировка чрез татуиране на идентификационен номер и V-образно купиране на ухото.

2.3.  Реанимационен период.

2.4.  Регистрация на кучетата и издаване на паспорт.

2.5.  Връщане на обработените кучета по места и установяване на лицата по надзора върху тях.

 

3. Мобилна амбулатория.

3.1. Позиционира се на предварително одобрени места от кмета в определените райони за обработка на кучета, отглеждани на открито.

3.2. Ветеринарномедицински манипулации – кастрация, обезпаразитяване, ваксинация против бяс, трайна маркировка чрез татуиране на идентификационен номер и V-образно купиране на ухото.

3.3. Регистрация на кучетата и издаване на паспорт.

 

VІ. РАБОТЕН ПЛАН ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ, ПРЕДВИДЕНИ В ПРОГРАМАТА.

1. Ежеседмична оперативка.

2. Транспортиране на кучетата.

3. Настаняване на кучетата.

4. Маркирoвка.

5. Операция и стационар.

6. Връщане на кучетата по места.

7. Заключителни мероприятия.

 

VІІ. СРОКОВЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

ДЕЙНОСТ ИЗПЪЛНИТЕЛ СТАРТИРАНЕ ПРИКЛЮЧВАНЕ

 

 

ДЕЙНОСТ

ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

СТАРТИРАНЕ

ПРИКЛЮЧВАНЕ

1. Актуализиране на действащата поднормативна база за регистрация и трайна маркировка на дом. кучета.

Община Вършец и Общински съвет-Вършец

м. Август 2012г.

м. Октомври 2012г.

2. Регистрация на кастрираните кучета.

 

Община Вършец

Началото на всяка календарна година.

Постоянно.

3. Образователна кампания.

Община Вършец

Началото на всяка календарна година.

Постоянно.

4. Регистрация и трайна маркировка на дом. кучета, съгласно приетата поднормативна база.

БАБХ и Община Вършец

Началото на всяка календарна година.

Постоянно.

5 . Организиране на публични мероприятия за задомяване на безстопанствени кучета на територията на община Вършец.

Община Вършец

Началото на всяка календарна година.

Постоянно.

5. Събиране на такси съгласно ЗЗЖ.

Община Вършец

Преди регистрация на дом. куче/та

Постоянно.

6. Актуализиране на бюджета.

Общински съвет – Вършец

м. Март всяка календарна година.

м. Април

7. Изготвяне на техническа документация за построяване на общински приют.

Община Вършец

2013г.

Началото на 2014г.

8. Изграждане на общински приют

Община Вършец

Началото на 2014г.

Края на 2014г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІІІ. ОЦЕНКА ЗА УСПЕВАЕМОСТ НА ПРОЕКТА – КРИТЕРИИ:

 

1. Очаквани резултати от осъществяването на програмата

1.1. Качествени промени, които се очакват в следствие на изпълнение на мерките по програмата и обработването на бездомните кучета:

1.1.1. Повишаване на безопасността на градската среда и намаляване на социалното

напрежение;

1.1.2. Връщане на неагресивните, обработени кучета по места, ще предотврати прииждането на нови необработени животни;

1.1.3 Регистрацията, събираемостта на таксите за домашни кучета и стимулирането на

кастрацията им ще спомогнат трайното решаване на проблема и овладяване на притока на нежелани животни от дома към улицата;

1.1.4 Мониторинг върху популацията на безстопанствени кучета.

 

2. Количествени подобрения

2.1  Преброяване на популацията на безстопанствените кучета.

2.2  Постоянно, поетапно намаляване на популацията на безстопанствените кучета.

2.3  Намаляване на социалното напрежение.

2.4  Утвърждаване на европейските критерии за третиране на животни.

 

3. Критерии за изпълнението на програмата.

3.1.  Броя на обработените животни.

3.2.  Броя на регистрираните домашни кучета.

3.3.  Броя на кастрираните кучета, които живеят на открито по строежи, паркинги, дворове, складове и др.

3.4.  Броя на кастрираните домашни кучета.

3.5.  Броя на хората, които търсят съдействието на екипа за решаването на проблема с кучешката популация (индикатор е графика за кастрация на кучетата, изготвен на базата на обажданията на граждани).

3.6.  Броя на гражданите, участващи като доброволци в Програмата.

3.7.  Броя на задомените кучета в края на третата година.

3.8.  Годишен отчет за извършените дейности по Програмата и резултатите от тях, представен от кмета в ОДБХ – Монтана.

3.9.  Изготвяне от Общински съвет Вършец на Концепция за следващия Етап от работата по Програмата и съответния бюджет въз основа на отчета по т. 3.8.

3.10.  Приемане на Концепция и необходимия бюджет за реализирането на заложените мероприятия по т. 3.9. от Общинския съвет.

 

 

ІХ. СРЕДСТВА И РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА.

 

1. Източници на финансиране и материално обезпечаване на Програмата.

1.1.  Общината.

1.2.  Финансова и материална помощ, предоставена от местни и чуждестранни дарители и неправителствени организации.

2. Човешки ресурс:

2.1. Служители на Общината.

2.2. Ветеринарни лекари.

2.3. Доброволци граждани - НПО.

3. Време за изпълнение.

Изпълнението на Програмата варира в рамките на 3 години. Установяване на контрол върху кучешката популация или ограничаването на прираста на кучета следва да се наблюдава още след първите 18 месеца след стартирането на Програмата.

 

ХІ. ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1: “Надзор над кастрираните върнати по места кучета”.

Приложение 1-А: “Декларация за спазване изискванията по надзора”.

Приложение 2: “Регистрационна бланка за отчет на регистрираните обработени кучета”.

Приложение 3: “Декларация за притежание на домашно куче”.

Приложение 4: “Протокол от проверка на жалба”.

 

НАСТОЯЩАТА ПРОГРАМА Е ПРИЕТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.1, Т.12 OT ЗМСМА С РЕШЕНИЕ № 141 ОТ ПРОТОКОЛ № 19 ОТ 27.09.2012г. НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЪРШЕЦ.

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ№1

 

 

 

НАДЗОР НАД КАСТРИРАНИТЕ КУЧЕТА, ВЪРНАТИ ПО МЕСТА

 

За да не представлява опасност за здравето на хора и животни, кастрираното куче, върнато на обитаваното от него място, трябва да се обезпаразитява редовно през три месеца и да се ваксинира против бяс един път в годината.

 

1. Надзорът включва:

1.1.  поддържането на здравния статус на кучето от улицата

1.2.  по възможност редовно осигуряване на храна и прясна вода

1.3.  по възможност осигуряване на убежище за кучето” – кучешка колибка, навес и др., където може да се подслони при студено или горещо време. Най-удачният вариант е монтирането на еднотипни колибки, носещи знак на общината и НПО, ако има такова. На етап - изтегляне на кучетата от улицата – колибките се преместват в съответния приют.

 

2. Надзор могат да упражняват:

2.1.  Граждани, които до този момент са полагали грижи за кучето и желаят да продължат да го обгрижват.

2.2.  Организациите за защита на животните.

2.3.  Община Вършец.

 

3. Лицата по надзора подписват декларация по образец (Приложение №1-А)

 

4. Лицата по надзора са длъжни :

4.1.  Да осигуряват редовната ветеринарномедицинската профилактика на кучето обезпаразитявене и ваксинация против бяс.

4.2.  Да съхраняват ветеринарномедицинския паспорт на кучето, като следят за редовното отбелязване на проведените манипулации.

4.3.  Да заверяват ежегодно паспорта на кучето в съответната общинска администрация за извършените мероприятия по т. 4.1.

4.4.  Да предприеме своевременно адекватни мерки при заболяване на кучето.

4.5.  Да съдейства при провеждане на проверки по сигнали, които касаят поведението на въпросното куче.

4.6.  Да съдейства за своевременно изтегляне на кучето от улицата при проява на агресия –задомяване или настаняване в приют.

 

5. За предотвратяване на опити за възпрепиятстване на мероприятията, свързани с надзора на кучетата, да бъде предвидено налагане на строги санкции от общината.

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ№1-А

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за спазване на изискванията по надзора

 

От________________________________________________________________________

Гр./с _______________, Ул. _____________________, № ___ бл.___, вх. ___, ет. __ап. __

Долуподписаният____________________________________________________________

Декларирам, че поемам надзора над кастрирано/и куче/та – _____ бр.

Мъжко/и___________________________________________________________________

Номер/а на татуировката _____________________________________________________

Обитаемо място _____________________________________________________________

Женско/и __________________________________________________________________

Номер/а на татуировката _____________________________________________________

Обитаемо място _____________________________________________________________

 

Съгласно чл. 49 и чл. 50 от закона за защита на животните декларирам, че се ангажирам със следното:

1.     обезпаразитяване на три месеца и ежегодно реваксиниране срещу бяс на върнатите по места животни по чл. 47, ал. 3.

2.     ежегодно заверяване на паспорта/тите на кучето/тата в съответната общинска администрация за извършените обезпаразитявания и ваксинации;

3.     да съдействам своевременно за изтегляне на кучето, проявило агресия, от обитаемото му място.

 

 

Декларатор:_____________________

 

 

 

 

За невярна информация, деклараторът носи отговорност по действащата нормативна уредба на Република България.

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ№2

 

 

РЕГИСТРАЦИОННА БЛАНКА ЗА ОТЧЕТ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ОБРАБОТЕНИ КУЧЕТА

 

Изготвена от ________________________________________________________________

Гр./с ______________, Ул. _____________________________________, №____. бл.____вх.___ет.___ап.___

Долуподписаният ___________________________________________________________

В качеството си на ___________________________________________________________

Регистрирах обработено куче/та _______________________________________________

Мъжко/и ___________________________________________________________________

Номер/а на татуировката _____________________________________________________

Обитаемо място _____________________________________________________________

Женско/и___________________________________________________________________

Номер/а на татуировката _____________________________________________________

Обитаемо място _____________________________________________________________

 

 

 

 

Дата _____________________                               Подпис и печат на лицето: _________

 

Гр. _______________________

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ№3

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за собственост на домашно куче

 

От___________________________________________________________________

Гр./с _______________, Ул. _____________________, № ___ бл.___, вх. ___, ет. __ап. __

Долуподписаният ___________________________________________________________

декларирам, че притежавам домашно/и куче/та __________бр.

Мъжко/и _______ бр. От тях: кастрирано/и _______ бр., некастрирано/и _______ бр.

Номер/а на микрочип/ове или татуировка/и _____________________________________

Женско/и _______ бр. От тях: кастрирано/и _______ бр., некастрирано/и _______ бр.

Номер/а на микрочип/ове или татуировка/и _____________________________________

Информиран съм за изискванията:

- на чл. 175, ал.1, ал.2, т.1-6 от Закона за ветеринарномедицинска дейност;*

- на Община Вършец за заплащане на годишна такса за домашно куче в размер на ............................ лв.

*Чл.175 (В сила от 1.01. 2007 г.) (1)За притежание на куче ежегодно се заплаща такса по Закона за местните данъци и такси.

(2)Освобождават се от годишна такса-данък собствениците на:

1.      Кучета на инвалиди

2.      Служебни кучета в организации те на бюджетна издръжка

3.      Кучета, използвани за опити

4.      Кучета, използвани от Български червен кръст

5.      Кастрирани кучета

6.      Ловни кучета

За невярна информация деклараторът носи отговорност по действащата нормативна уредба на Република България.

 

                                                                                        

Дата __________20____ г.                                          Декларатор:_____________________

 

гр./с. ________________

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ№4

 

 

П Р О Т О К О Л ОТ П Р О В Е Р К А НА ЖАЛБА

ПРОВЕРКА НА

 

ПРОВЕРКА НА

ЖАЛБА

ОТ               

 

АДРЕС :

 

Жалбата е подадена от:

 

 

Описание на случая

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверката е

извършена от

саморъчно

подписалите се

 

1.       

 

2.       

 

3.       

Дата на проверката

 

Приложения

 

 

 

 

Проведен е разговор с:

 

 

 

 

Предписание или

предприети мерки

 

 

 

 

Забележка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инж. Анатоли Димитров  /П/

Председател Общински съвет- Вършец