№ по ред

 

Трите имена на подателя на декларация

 

Длъжност на лицето

 

Дата на подаване

1.

Геновева Николаева Георгиева - Петрова

Гл. спец. “ГС и ЕСГРАОН”

05.01.2009г.

2.

Галя Петрова Петрова

Мл. спец. “ГС и ЕСГРАОН”

05.01.2009г.

3.

Цветан Симеонов Гешев

Началник отдел “УТ”

05.01.2009г.

4.

Юлия Славчева Бъчварова - Петрова

Управител “Медицински център” ЕООД гр. Вършец

05.01.2009г.

5.

Вера Стоянова Матеева

Гл. Специалист "Туризъм, курортно  дело и проекти"

 

05.01.2009г.

6.

Мариана Георгиева Копривска

Касиер-събирач

 

05.01.2009г.

7.

Иво Христов Манов

Мл. Специалист "Култура и младежки дейности"

 

05.01.2009г.

8.

Цветелина Кирилова Крумова

Мл. Специалист "Социални дейности"

 

05.01.2009г.

9.

Митра Димитрова Кирилова

Мл. Специалист "Информационни технологии"

 

05.01.2009г.

10.

Йорданка Иванова Костова

Мл.специалист "Културно историческо наследство"

 

05.01.2009г.

11.

Иван Христов Жеков

Секретар

 

05.01.2009г.

12.

Валери Светославов Милчев

Кметски наместник кметство Горна Бяла Речка 

 

05.01.2009г.

13.

Иван Йорданов Първанов

Гл. Специалист "Незаконно строителство, регулация и Кадастър"

 

05.01.2009г.

14.

Бойко Ценков Илиев

Гл.специалист "Регулация и кадастър"

 

05.01.2009г.

15.

Еленка Антонова Илиева

Гл. Експерт "Устройство на територията"

 

05.01.2009г.

16.

Георги Ангелов Найденов

Мл. спец. "Туристически информационен център

 

05.01.2009г.

17.

Димитър Елисеев Христов

Кметски наместник кметство Долна Бяла Речка 

 

05.01.2009г.

18.

Александър Димитров Михов

Гл. Специалист Земеделие, гори и екология

 

05.01.2009г.

19.

Анна Иванова Тачкова

Мл. Специалист "Проекти и интеграция"

05.01.2009г.

20.

Катерина Христова Петрова

Мл. Специалист деловодство

 

05.01.2009г.

21.

Анка Миланова Дилова

Касиер-счетоводител

 

05.01.2009г.

22.

Иванка Илиева Стефанова

Гл. Специалист "Данъци"

 

05.01.2009г.

23.

Петя Илиева Панайотова

Гл. Специалист "Инспектор"

 

05.01.2009г.

24.

Евелина Георгиева Николова

Гл. Експерт "Информационно обслужване"

 

05.01.2009г.

25.

Даниела Ангелова Лилова

Мл. Специалист "Връзки с обществеността"

 

05.01.2009г.

26.

Георги Асенов Аврамов

Ст. Специалист " Гражданска защита и сигурност"

 

05.01.2009г.

27.

Ася Лазарова Станчева

Кметски наместник кметство Стояново

 

05.01.2009г.

28.

Ивайло Димитров Илиев

Старши счетоводител

 

05.01.2009г.

29.

Латинка Салтирова Симова

Директор дирекция АОСУ

 

05.01.2009г.

30.

Лиляна Иванова Трифонова

Мл. специалист "Опазване на местни традиции и обичаи

 

05.01.2009г.

31.

Красимира Стефанова Тачева

Началник отдел и Главен счетоводител

 

05.01.2009г.

32.

Таня Георгиева Господинова

Мл. счетоводител

 

05.01.2009г.

33.

Мирослава Намеранова Бърборска

Мл. счетоводител - касиер

 

05.01.2009г.

34.

Даниела Георгиева Николова

Гл. Специалист "Човешки ресурси и личен състав"

 

05.01.2009г.

35.

Петьо Цанков Петков

Мл. счетоводител

 

05.01.2009г.

36.

Цветелина Василева Въглярска

Гл. специалист "Образование"

 

05.01.2009г.

37.

Антон Димитров Тошев

Младши юристконсулт и УОС

 

05.01.2009г.