БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

„НОВИ ДЕСТИНАЦИИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ ТУРИЗЪМ“.
На 29.08.2018 г. в Регионалния офис на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020 г.- гр. Кълъраш, кметът на община Вършец инж.Иван Лазаров подписа договор за финансиране на проект ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“.

Договорът беше подписан в присъствието на директора на Музей „Олтения“ - град Крайова, г-н Флорин Ридиче – партньор по проекта и представители на съвместния секретариат на Програмата.

Проект ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“, по който община Вършец е водещ партньор, е финансиран по Приоритетна ос 2: Зелен район, Специфична цел 2.1: Подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси и на културното наследство.

Бюджетът на проекта е 1 364 438, 31 евро, от които 85% (1 159 772,56 евро) от Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР), 13% държавно съфинансиране (177 363,34 евро) и 2% финансиране от партньорите (27 302,41 евро).

Срокът за реализиране на проекта е 36 месеца, с начало – 30.08.2018 г. и край – 29.08.2021 г.

Основните цели на проекта са:
- да обедини хората и общностите на границата между Румъния и България;
- да насърчи сътрудничеството за съвместно устойчиво развитие, като се използват културните и природните ресурси.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:
- изграждане на Палеопарк и информационен център с изложбена площ в гр. Вършец и създаване на съвместен туристически продукт "Трансграничен музей";
- създаване на модерен, иновативен и интерактивен набор от инструменти за насърчаване на трансграничното наследство;
- увеличаване на туристите в трансграничния регион Крайова-Вършец.

Основните дейности по проекта са обособени в следните работни пакети:
1. Изпълнение на «меки» дейности, включително:
1.1. Създаване на промоционална и информационна платформа в секциите на музей "Олтения" – разработване и доставка на интерактивни виртуални асистенти, говорещи тотеми, холограми;
1.2. Информационна кампания за туристическото предлагане на дестинация Крайова – Вършец чрез:
– организиране и провеждане на културно туристическо събитие в гр. Крайова;
- организиране и провеждане на палеонтологична конференция в гр. Вършец;
- изготвяне и подписване на Споразумение и стратегия за сътрудничество между музей «Олтения» и новоизградения музей във Вършец.

2. Инвестиционни дейности:
Реализиране на технически проект «Палеопарк, ограда и информационен център с изложбена площ, гр. Вършец» в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 12961.40.917, гр. Вършец, землище Вършец, местност „Парк” от кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец от 2008 г.

3. Дейности по информация и публичност, включително:
- провеждане на стартираща и заключителна пресконференция по проекта;
- публикуване на пресъобщения;
- разработване и разпространение на информационни и рекламни материали за популяризиране приноса на финансиращата програма и новият туристически продукт "Трансграничен музей".  Виж всички проекти
©2008 Община ВЪРШЕЦ