ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2017
БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"Приложение №3
към Инструкция за документооборота в Общински съвет Вършец


ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ВЪРШЕЦ


УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл.25, т.4 от ЗМСМА, чл.15, ал.1 т.5 и чл.55, ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация определям график за Заседанията на постоянните комисии във връзка с постъпилите материали за Заседание на Общински съвет-Вършец, както следва:

Постоянна комисия

Състав

Заседание

Дата

Час

1.

Комисия по туризъм, икономика, устройство на територията и управление на общинска собственост

Председател:
Вътко Данаилов Маринов
Членове:
инж. Анатоли Георгиев Димитров
Сашо Борисов Сълков
Иван Димитров Андров
Благовест Радославов Христов

21.02.2018

14:00

2.

Комисия по бюджет, финанси и стопанскаполитика

Председател:
Олга Кирилова Яничкова
Членове:
инж. Анатоли Георгиев Димитров
Вътко Данаилов Маринов
Адрияна Николова Николова
Георги Ценков Иванов

21.02.2018

14:30

3.

Комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт

Председател:
Адрияна Николова Николова
Членове:
Васил Георгиев Замфиров
Гинка Игнатова Апостолова

20.02.2018

12:00

4.

Комисия по здравеопазване, социалнаполитика и екология

Председател:
Ивайло Величков Цветанов
Членове:
инж. Анатоли Георгиев Димитров
Гинка Игнатова Апостолова

21.02.2018

13:30

5.

Комисия по международни контакти, европейска интеграция и проекти

Председател:
Благовест Радославов Христов
Членове:
Вътко Данаилов Маринов
Олга Кирилова Яничкова

6.

Комисия по административно обслужване, нормативна уредба, обществен ред, сигурност, граждански права и борба с корупцията

Председател:
Иван Димитров Андров
Членове:
Антоанета Иванова Коцина
Гинка Игнатова Апостолова
Георги Ангелов Найденов
Васил Георгиев Замфиров

21.02.2018

12:00

7.

Председателски съвет

Председатели:
инж. Анатоли Георгиев Димитров
Вътко Данаилов Маринов
Олга Кирилова Яничкова
Адрияна Николова Николова
Ивайло Величков Цветанов
Благовест Радославов Христов
Иван Димитров Андров

21.02.2018

15:00  ГРАФИК И ДОКУМЕНТИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРШЕЦ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

* Комисиите заседават в заседателната зала на Общинска администрация Вършец. Те се запознават и коментират всички докладни записки, като задължително изготвят доклади, становища и протоколи за тези, на които са водещи.

С уважение,
инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет - Вършец

©2008 Община ВЪРШЕЦ