БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

ЗАПОВЕД ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖ
По устен сигнал на граждани, на 15.03.2018 г. представители на Община Вършец са извършили проверка на място на състоянието на масивна едноетажна сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 12961.38.108 по КК на гр. Вършец - местност „Водопада". Проверката е извършена в присъствието на представител на собственика на имота - РПК "Напред"- Румяна Димитрова Първанова, като констатациите са описани в докладна записка вх. № 3300-455/16.03.2018 г., както следва:
Поземлен имот 12961.38.108 по КК на гр. Вършец е собственост на Община Вършец по Решение № 7-27/22.03.1999 год. на ОСЗ-г гр. Вършец. Сградата е собственост на РПК „Напред" гр. Вършец и до преди няколко години е функционирала като ресторант „Водопада" и представлява масивна едноетажна постройка -основи от камък, тухлени стени и дървена покривна конструкция, покрита с керемиди. Към нея е прилепен и навес, изпълнен от метална конструкция, която е била покрита с ламарини.
В момента на проверката дървената конструкция на покрива на сградата е почти напълно разрушена, част от стените - също. Останалите стени са силно напукани, без здрава връзка между тях и има голяма вероятност всеки момент да се срутят. Двата единични тухлени комина също са силно застрашени от самосрутване. Преценката на комисията е, че сградата е разрушена на около 90%.
Имотът, в който е разположена сградата, не е ограден, и по сведения на съседи, живеещи наоколо, в разрушената постройка много често се забелязват играещи деца. а така също и граждани, които изваждат дървен материал, тухли и керемиди.
Предвид непосредствената опасност, която представлява строежът, в този му вид, горните констатации и на основание чл.195, ал. 6 във връзка с чл.196, ал. 3 от Закона за устройство на територията.

Целият документ можете да изтеглите от ТУК  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ