БЕЗПЛАТНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 14.09.2015 г.
ДОГОВОР НОМЕР: BG161PO001/3.2-02/2011/022
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИЯ - ОБЩИНИ ВЪРШЕЦ, БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

ОБЯВА ОТ ОБЩИНА ВРАЦА

обект: „Рехабилитация на стоманен и реконструкция на съществуващ захранващ азбестоциментов водопровод от яз. „Среченска бара” до гр.Враца“
На основание Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Загл. изм.-ДВ, бр.3 от 2006г.), посл. изм. бр. 12 от 12.02.2016г, в сила от 12.02.2016г., чл.2 ал.1, т.1, уведомяваме компетентните органи и засегнатото население на обект: „Рехабилитация на стоманен и реконструкция на съществуващ захранващ азбестоциментов водопровод от яз. „Среченска бара” до гр.Враца“ , че трасето на водопровода, преминава през областите Монтана и Враца, през землищата на с. Слатина, с.Спанчевци, гр.Вършец, с.Черкаски, с.Стояново, с.Главаци, с.Долно Озирово, с.Краводер, с. Бели Извор, гр.Враца, кв. Бистрец и гр.Враца, които са в общините Берковица, Вършец, Криводол и Враца. Общините Берковица и Вършец са на територията на област Монтана, а общините Криводол и Враца – на територията на област Враца.

Рехабилитацията на стоманен и реконструкция на съществуващия захранващ азбестоциментов водопровод от яз. Среченска бара до гр. Враца предвижда изграждане на нов довеждащ водопровод, по трасето на стария, както и изграждане на шахти за свързване на новия водопровод със съществуващите отклонения за водоснабдяване на с.Стояново и с.Долно Озирово, за с.Ботуня и с. Главаци, за с. Лиляче и с. Власатница, за с. Бели Извор и за кв. Бистрец.

Възражения и жалби се приемат в 14-дневен срок от датата на обявлението.

Кмет на община Враца:
/Калин Каменов/  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ