Обяви


ПРОТОКОЛ
Днес, 16.03.2017 г., от 14.00 ч., в заседателната зала в сградата на Общинска администрация, гр. Вършец, в изпълнение на Заповед № 110/13.03.2017 г. на Кмета на Община Вършец, при спазване разпоредбите на чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ, чл. 100, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, чл. 42, ал. 6, т. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и чл. 16, ал. 2 от Наредба за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на Община Вършец, комисия в състав:

Председател: Антон Димитров Тошев − Директор Дирекция „СА“ и ст. юрисконсулт;

Членове:
1. Петя Валентинова Петкова – Ст. юрисконсулт и УОС;
2. Лиляна Георгиева Даскалова – Специалист „Общинска собственост“;
3. Димитрина Емилова Георгиева – Специалист „Земеделие, гори и екология“;
4. Цветан Велизаров – Представител на ОБДХ Монтана,

разгледа подадените заявления до кмета на Община Вършец по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ от собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Преди да започне работа комисията, членовете й попълниха декларация по чл. 100, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, която е неразделна част от процедурата.

В деловодството на Общинска администрация – Вършец, до 17,00 часа на 10.03.2016 г., са постъпили 28 бр. заявления по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ от лица, които твърдят, че са собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ в землищата на община Вършец, описани както следва:

Пълния документ можете да свалите от ТУК  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ