Обяви


ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ПОДБОР И НАЕМАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ЗДРАВНИ УСЛУГИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГАТА "ДОМАШЕН ПОМОЩНИК" ПО ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ"
Агенция за социално подпомагане уведомява заинтересованите лица, че е открита процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата "домашен помощник" по проект "Подкрепа за независим живот в община Вършец".

В изпълнение на дейностите по проект № BG05MPOP001-2.002-0290 "Подкрепа за независим живот в община Вършец" ще се наемат медицински специалисти с професионална квалификация "Медицинска сестра" или "Медицински фелдшер", които могат да извършват професионални дейности, определени от Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. и попадат в обхвата на дейностите по проекта, свързани с осигуряването на достъп до здравни услуги.

Медицинските специалисти, които желаят да бъдат наети по проекта "Нови възможности за грижа" подават заявление по образец в Деловодството на Общинска администрация Вършец, с адрес: бул. "България" № 10, в срок от 03.10.2016 г. до 14.10.2016 г. включително.

Подборът (по документи и провеждане на интервю с кандидатите) ще се извърши от комисия, назначена със заповед на кмета на общината.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ