Обяви


СТАРТИРА ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ"
От 03.10.2016 г. до 14.10.2016 г. в деловодството на Община Вършец стартира прием на документи за потребители и домашни помощници по Проект „Подкрепа за независим живот в община Вършец”.

Основна цел на проекта е превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване.

Целеви групи са:
• Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
• Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТ- ПОТРЕБИТЕЛИ
на услугата „Домашен помощник” по Проект „Подкрепа за независим живот в община Вършец”:
• заявление по образец;
• документ за самоличност (копие); за дете – удостоверение за раждане (копие);
• експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК(копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие).

В рамките на проекта ще се извърши оценка на потребностите на подалите заявления лица с увреждания, въз основа на която ще се формира индивидуален бюджет за ползване на услугата и ще се извърши подбор на най–нуждаещите се потребители. Индивидуалните оценки на потребностите на кандидат-потребителите на услугата „Домашен помощник” ще се въз основа на подадени документи.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДОМАШЕН ПОМОЩНИК
• заявление по образец;
• документ за самоличност (копие);
• автобиография;
• документи за придобитата образователна степен и съотносима за длъжността „домашен помощник” квалификация;
• служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
• пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
• копие от удостоверение за преминато обучение по операция „Алтернативи” по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси».

За домашни помощници по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване и са:
• безработни лица;
• трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
• неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ