Обяви


КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ВЪРШЕЦ“ ЕООД

РЕШЕНИЕ № 207

Общински съвет - Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 9, от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 от Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управление на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, взема следното решение за провеждане на конкурс за избор на Управител на „Медицински център – Вършец“ ЕООД, както следва:

 1. На основание чл. 5 и чл. 6 от Наредба № 9/2000 г., за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни за заведения по Закона за лечебните заведения, назначава комисия за провеждане на конкурса в състав:
  • Председател: д-р Ивайло Цветанов - председател на ПК „ЗСПЕ";
  • Зам.председател: Благовест Христов - председател на ПК "МКЕИП“;
  • Секретар: г-н Антон Тошев – Директор Дирекция „СА“, ст. юрисконсулт;
  • Член 1. Андриана Николова – председател на ПК „ОКМДС“;
  • Член 2. Представител на Регионална здравна инспекция гр.Монтана.
 2. Изисквания към кандидатите съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от Наредба № 9/2000 г.:
  1. Да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;
  2. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;
  3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани
 3. Необходими документи за допускане до участие в конкурса: 1. Заявление за участие в конкурса; 2. Диплома за завършено висше образование; 3. Документ за основна специалност-за кандидатите притежаващи образователно - квалификационна степен „магистър" по медицина, съответно стоматология; 5. Документ за квалификация по здравен мениджмънт или документ за образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването; 6. Документ, удостоверяващ трудов стаж; 7. Автобиография; 8. Свидетелство за съдимост; 9. Програма за развитието и дейността на „Медицински център Вършец" ЕООД за тригодишен период считано от датата на подаване на документите за участие в конкурса/включващ задачи, приоритети и срокове за изпълнение/.
 4. Място и срок за подаване на документи за участие в конкурса: Документи за участие в конкурса се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване на настоящото решение в един централен и един местен ежедневник. Документите се подават в деловодството на Община Вършец с адрес гр. Вършец 3540, община Вършец, област Монтана бул. "България" № 10, ет. 1, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа. Заявленията за участие в конкурса, заедно с необходимите документи се подават в запечатан, непрозрачен плик, на лицевата страна на който се изписват трите имена и адреса на кандидата, като програмата за развитие по т. 9 се представя в отделен запечатан плик, обозначен с трите имена и адреса на кандидата и надпис „Програма за развитието и дейността на „Медицински център Вършец" ЕООД.
 5. Срок и място, в който може да се получи информация относно темите, предмет на събеседване: В 7 /седем/ дневен срок след изтичане на срока за подаване на документи за участие в конкурса от определено от комисията за избор на управител длъжностно лице.
 6. Утвърждава проект на договор за възлагане управлението на "Медицински център - Вършец" ЕООД.
 7. На основание чл. 5 ал. 1 от Наредба № 9 от 2000 г., за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управление на лечебни за заведения по Закона за лечебните заведения определя еднократно възнаграждение на членовете на комисията по 50 лв. с изключение на лицата описани в чл. 5, ал. 2 от Наредба № 9 от 2000 г.

За допълнителна информация тел. 09527/22-22, вътр. 962
  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ