Обяви


ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ТЕРЕНИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 56 ОТ ЗУТ

На основание чл.14, ал. 7 от ЗОС, чл. 42, ал.1, ал.2 и ал.3 от НРПУРОС на община Вършец, чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от НУРПТК на община Вършец и в изпълнение на Решение № 168 от Протокол № 8/27.04.2016 г. на Общински съвет – Вършец, и Заповед № 191/10.05.2016 г., на кмета на община Вършец,

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ОБЯВЯВА

На 17.06.2016 г. от 10.00 ч. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени - публична общинска собственост за поставяне на обекти по чл. 56 от ЗУТ описани, както следва:

  1. Част от поземлен имот с идентификатор 12961.424.158 по КК и КР на гр.Вършец /паркова зона пред СБР „Свети Мина“, гр.Вършец/ с площ от 55 кв.м. за поставяне на преместваем търговски обект /съгласно проекта за рехабилитация на градинка в УПИ V, кв.76 по плана на гр.Вършец/. Начална тръжна месечна наемна цена 120 лв. без ДДС.
  2. Част от поземлени имоти с идентификатори 12961.422.604 и 129861.422.603 по КК и КР на гр.Вършец от 2008г., с площ от 22 кв. м., върху които е разположен преместваем обект – метален павилион /между сградата на „Пощенска станция“ гр. Вършец и сградата на Общински музей - Вършец/. Начална тръжна месечна наемна цена 50 лв. без ДДС.

Срок за отдаване под наем на частите от терените – 5 /пет/ календарни години. Всеки участник в търга може да участва за наемането на единия или на двата недвижими имота, предмет на търга. Депозит за участие в търга - 500 лв., за всеки терен поотделно. Стъпка за наддаване: 5 % върху първоначалната месечна наемна цена на съответния терен.

Документация за участие в търга на стойност 100 лв. може да се закупува всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00 ч. в срок от 16.05.2016 г. до 16.06.2016 г. от деловодството на Общинска администрация - Вършец, с адрес: гр.Вършец, бул. “България” № 10, етаж 1.

Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч. от 16.05.2016 г. до 16.06.2016 г. в деловодството на Общинска администрация - Вършец с адрес: гр.Вършец, бул. “България” № 10, етаж 1.

Търгът ще се проведе в заседателната зала в сградата на Общинска администрация Вършец с адрес: гр.Вършец, бул.“България“ № 10, етаж 4.

За допълнителна информация тел 09527/ 22 – 22 вътр. 962
  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ