Обяви


СТАРТИРА ПРОГРАМА „СТАРТ НА КАРИЕРАТА" ПРЕЗ 2016 Г.
Кандидатите за участие в Програма „Старт на кариерата" през 2016 г. трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Критерии за кандидатстване
А. Минимални изисквания за достъп на кандидатите за участие в подбора:
► Да са младежи до 29 ненавършени години до 20.05.2016 г. включително;
► Да притежават висше образование, съответстващо на необходимото, посочено от работодателя за заемане на конкретното работно място;
► Да бъдат регистрирани в дирекциите „Бюро по труда" като безработни или заети лица;
► Да не притежават трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

Б. Документи, които лицата задължително следва да представят в дирекции "Бюро по труда" в срок до 20.05.2016 г. при кандидатстване, с оглед допускане до участие в подбор:
► Заявление за кандидатстване по Програмата с посочване на ведомствата, за които кандидатстват и работните места, по образец, публикуван на интернет-страницата на A3;
► Автобиография (Европас формат), с посочване на настоящ адрес и телефон за връзка, образование, компютърна грамотност, степен на владеене на чужд(и) език(езици);
► Документ за завършено висше образование (копие от диплома или един от следните документи: уверение или академична справка, издадени от съответното висше училище). Кандидатите, завършили висше образование в чуждестранни висши училища, следва да представят удостоверение за признаване на придобитото висше образование.
► Документ за правоспособност (ако работодателят е поставил такова изискване при обявяване на работното място).

Забележки:
Всяко лице може да кандидатства едновременно за три работни места, но до две работни места при един работодател по Програмата. Комплектът документи се подава в един екземпляр.

2. Критерии за подбор за дадено работно място
Към интервю за започване на работа се насочват кандидатите, които притежават висше образование по специалности, посочени от работодателя, и по специалности в професионалното направление, посочено от работодателя, и отговарят на допълнителните изисквания за владеене на чужд език, компютърна грамотност и др., посочени от работодателя.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ