Обяви


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА НАЕМАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО И ОБЩО ПОЛЗВАНЕ

Община Вършец съобщава на всички заинтересовани лица, че с Решение № 133 от Протокол № 6/18.02.2016 г. на Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл.37и, ал.3 от Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр.14/20.02.2015г./ са определени пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на община Вършец по землища, които ще се отдават под наем за индивидуално и общо ползване по реда на чл.24а, ал., 2, във връзка с чл.37и, ал.1 от ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр.14/20.02.2015г./ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни.

Срокът за подаване на заявления за наемане на пасища, мери и ливади за индивидуално и общо ползване, заедно с необходимите документи към тях по реда на чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ в Община Вършец е 10.03.2016 г.

За допълнителна информация: тел. 09527/22-22, вътрешен 962.
  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ