Обяви


СЪОБЩЕНИЕ ОТ ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"
С § 4 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. е регламентирано следното:

Лицата и семействата, на които са отпуснати месечни помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца в периода 1 март 2015 г. - 28 юли 2015 г., са длъжни да уведомят писмено съответната дирекция "Социално подпомагане" за всички промени на условията, при които е отпусната помощта, включително и относно условието семейството да живее постоянно в страната, както следва:

1. До 31 януари 2016 г. - за лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 март 2015 г.
2. До 29 февруари 2016 г. - за лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 април и от 1 май 2015 г.
3. До 31 март 2016 г. - за лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 юни и от 1 юли 2015 г.

В случай на живеещи родители без сключен граждански брак, същите следва да подадат ново заявление-декларация с всички необходими документи.

В срок до 30 дни от получаване на информация, свързана с промяна или отпадане на основанията за получаване на месечна помощ по чл. 7 от Закона за семейните помощи за деца, дирекция "Социално подпомагане" извършва проверка, в резултат на която може да измени, спре или прекрати помощта за всички или за част от децата в семейството.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ