Обяви


ЗАПОВЕД № 540/17.12.2015 г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ В ЗАПОВЕД № 312/24.09.2015 г. ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА с. ДОЛНО ОЗИРОВО ИМОТИ ЗА СТОПАНСКАТА 2015/2016 ГОДИНА

Заповед № 540/17.12.2015 г. за предоставяне на съответните ползватели, определените в Заповед № 312/24.09.2015 г. за землището на с. Долно Озирово, ЕКАТТЕ 22747, общ. Вършец, обл. Монтана за стопанската 2015 - 2016 г., имоти полски пътища, представляващи имоти/части от имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 - Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, т.1 ППЗСПЗЗ и във връзка с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Долно Озирово, общ. Вършец.

Заповедта № 540/17.12.2015 г. може да прегледате ТУК.
  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ