Обяви


ПРОЦЕДУРА
за кандидатстване за работните места в областните и общински администрации по Програма “Старт на кариерата”
- В срок до 28.09.2015 г. включително, дирекциите “Регионална служба по заетостта” осигуряват обявяването на стартирането на процедурата на информационните табла в дирекциите “Бюро по труда”.

Пълният комплект документи се публикува също така на интернет-страниците на Министерството на труда и социалната политика (http://www.mlsp.government.bg) и на Агенцията по заетостта (http://www.az.government.bg/).

- В срок до 23.10.2015 г. включително, кандидатите подават в дирекциите “Бюро по труда” по регистрация комплект документи със Заявление за кандидатстване по Програмата, в която посочват ведомствата, за които кандидатстват и съответните работни места. Всяко лице може да кандидатства едновременно за три работни места, но до две работни места при един работодател по Програмата. Документите се подават лично.

- В срок до 16.11.2015 г. включително, Агенцията по заетостта публикува на интернет-страницата си, а дирекциите “Бюро по труда” - на информационните си табла, списък на кандидатстващите лица по работни места.

- В срок до 19.11.2015 г. работодателите уведомяват дирекциите “Бюро по труда” за графика на интервютата с кандидатите.

- Лицата, подали документи за участие по Програмата, следва да се информират за графика на интервютата от интернет-страницата на Агенцията по заетостта или от информационните табла в дирекции “Бюро по труда” в срок до 25.11.2015 г. При явяване на интервю кандидатите следва да носят автобиография и документи, удостоверяващи завършено висше образование, ниво на владеене на чужд език и компютърна грамотност.

- В срок от 26.11.2015 г. до 10.12.2015 г. работодателите провеждат интервюта с лицата. Работодателят класира кандидатите за всяко работно място.

- В срок до 15.12.2015 г. областните и общински управи информират дирекциите “Бюро по труда” за направения подбор.

- В срок до 22.12.2015 г. Агенцията по заетостта публикува на интернет-страницата си, а дирекциите “Бюро по труда” - на информационните си табла, списък с класираните от работодателите лица.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ