Обяви


СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.37и ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ

Община Вършец информира всички собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни на територията на община Вършец, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, че срока за подаване на заявления по чл.37и от ЗСПЗЗ и изискваните към тях приложения и документи за заявяване на имоти за индивидуално ползване по реда на чл.24а, ал. 2 във връзка с чл.37и, ал.1 от ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр.14/20.02.2015г./ в деловодството на община Вършец е 17.00ч. на 10.07.2015г.

Информация за свободните недвижими имоти от Общинския поземлен фонд на община Вършец с НТП пасища, мери и ливади е качена на информационното табло пред сградата на община Вършец и в сайта на община Вършец - ТУК.
  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ