Обяви


НОВ ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ПРОДАЖБА НА ОКОЛО 1800 КУБ. М. СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ.

Община Вършец уведомява всички заинтересовани лица, че със Заповед № 130 от 23.04.2015г., на Кмета на Община Вършец, е обявена процедура - открит конкурс по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за продажба на около 1800 куб.м., стояща дървесина на корен собственост на община Вършец, находяща се в поземлен имот с идентификатор 12961.40.913 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Вършец от 2008г., с начин на трайно ползване – лесопарк.

С документите може да се запознаете ТУК.

За допълнителна информация тел. 09527/22-22, вътр. 952.
  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ