Обяви


ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ПРОДАЖБА НА ОКОЛО 1800 КУБ.М., СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Внимание! Конкурсът е прекратен със Заповед 125/22.04.2015.

Община Вършец уведомява всички заинтересовани лица, че с Заповед № 119 от 08.04.2015г., на Кмета на Община Вършец, е обявена процедура - открит конкурс по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за продажба на около 1800 куб.м., стояща дървесина на корен собственост на община Вършец, находяща се в поземлен имот с идентификатор 12961.40.913 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Вършец от 2008г., с начин на трайно ползване – лесопарк.

Срока за закупуване и подаване на документация за участие в открития конкурс е от 09.04.2015г., до 23.04.2015г.

Документацията за участие в конкурса е качена на сайта на община Вършец в раздел „Общинска собственост“, подраздел „Конкурси“.

Подадените оферти ще бъдат отворени на 24.04.2015г. от 10.00 ч. в заседателната зала в сградата на Общинска администрация – Вършец.

За допълнителна информация тел. 09527/22-22, вътр. 952.
  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ