Обяви


ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА 6 БРОЯ НЕДВИЖИМИ ИМОТА -ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец, и чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на община Вършец, в изпълнение на Решение № 619 от Протокол № 60/02.04.2015 г. на Общински съвет – Вършец и Заповед № 118/07.04.2015 г. на кмета на община Вършец,

О Б Я В Я В А

На 12.05.2015 г. от 10.00 ч. публичен търг с явно наддаване за продажба на 6 бр. недвижими имота - частна общинска собственост на община Вършец описани, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 12961.24.950 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Вършец, одобрени със Заповед № РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК; адрес на поземления имот: гр.Вършец, местност „Гламео“, площ 6949 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, номер по предходен план: 24.5, категория на земята - трета. /Акт за частна общинска собственост № 553/23.01.2015 г./. Първоначална тръжна продажна цена - 3960 лв.

2. Поземлен имот с идентификатор 12961.34.847 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Вършец, одобрени със Заповед № РД-18-74/24.06.2008 г., на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот гр.Вършец, местност „Равнище“, площ 11000 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване - ливада, номер по предходен план: 34.156. /Акт за частна общинска собственост № 546/01.12.2014 г./ Първоначална тръжна продажна цена - 5390 лв.

3. Поземлен имот № 030101 по КВС в землището на с.Спанчевци, общ. Вършец, обл. Монтана с площ 6 121 кв.м., категория на земята при неполивни условия – седма с НТП ливада. /Акт за частна общинска собственост № 244/01.04.2008г./. Първоначална тръжна продажна цена - 4900 лв.

4. Поземлен имот № 014015 по КВС с.Долно Озирово, общ. Вършец, обл. Монтана с площ 16.631 кв.м., категория на земята при неполивни условия – трета, начин на трайно ползване – ливада. /Акт за частна общинска собственост № 556 от 23.01.2015 г./. Първоначална тръжна продажна цена - 4657 лв.

5. Поземлен имот № 015188 по КВС на землището на с.Горна Бела речка, общ. Вършец, обл. Монтана, находящ се в местността „Бранището“ с площ 105925 кв.м., категория на земята при неполивни условия – седма, начин на трайно ползване – ливада. /Акт за частна общинска собственост № 549/11.12.2014 г./. Първоначална тръжна продажна цена - 24 892 лв.

6. Поземлен имот № 015156 по КВС на землището на с.Горна Бела речка, общ. Вършец, обл. Монтана, находящ се в местността „Бранището“ с площ 19 110 кв.м., категория на земята при неполивни условия – четвърта, начин на трайно ползване – ливада. /Акт за частна общинска собственост № 550/11.12.2014 г./. Първоначална тръжна продажна цена - 5637 лв.

Всеки участник в търга може да участва за закупуване на един, няколко или всички недвижими имоти, предмет на търга.
Стъпка за наддаване: 5 % върху първоначалната тръжна продажна цена на съответния недвижим имот.

Документация за участие в търга на стойност 150 лв., /сто и петдесет лева/ може да се закупи всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч. в срок от 11.04.2015 г. до 11.05.2015 г. от деловодството на Общинска администрация - Вършец, с адрес: гр.Вършец, общ. Вършец, обл. Монтана, бул. “България” № 10, етаж 1.

Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч. от 11.04.2015 г. до 11.05.2015 г., в деловодството на Общинска администрация гр.Вършец, с адрес: гр.Вършец, общ. Вършец, обл. Монтана, бул. “България” № 10, етаж 1.

Депозит за участие в търга 30 % от първоначалната тръжна цена на съответния недвижим имот се внася в брой касата на Общинска администрация – Вършец или по банков път по сметка на община Вършец до 17.00 часа на 11.05.2015 г.

До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация и подали същата, с приложени към нея всички задължителни документи, изискващи се за допускане до участие в търга до 17.00 часа на 11.05.2015 г., внесли депозит за участие в определения срок и отговарящи на изискванията, определени в тръжната документация.

Търгът ще се проведе в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация - Вършец с адрес: гр.Вършец, общ. Вършец, обл. Монтана, бул."България" № 10, етаж 4.

За допълнителна информация тел 09527/22–22, вътр. 952  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ