Обяви


ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Община Вършец съобщава на гражданите, че е изработен проект за Общ устройствен план /ОУП/ на гр. Вършец.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с плана всеки работен ден от 9,00 до 16,00 ч. във фронт–офиса на Общинска администрация, намиращ се на първия етаж в сградата на Общината, при специалист „Регулация и кадастър“.

Всеки понеделник и четвъртък в указания срок, от 9,00 ч. до 12,00 ч. във фронт–офиса на Община Вършец могат да се получат справки и разяснения по изготвения проект за ОУП на гр. Вършец и от Главния архитект на Община Вършец.

От 29.03.2015 г., до 29.04.2015 г. всички заинтересовани могат да подадат писмено искания, възражения и препоръки относно коригиране или допълване на изготвения проект за Общ устройствен план на гр.Вършец в деловодството на Общината или по електронен път на електронния адрес на Община Вършец - admin_varshetz@mail.bg.

Общественото обсъждане на Общия устройствен план /ОУП/ на гр.Вършец ще се проведе на 29.04.2015 г., от 14,00 ч. в сградата на Художествената галерия, с адрес: гр.Вършец ул.“Република“ № 73.

Напомняме на заинтересованите лица – собственици на имоти на територията на гр.Вършец важността на предвижданията на плана по отношение на бъдещите инвестиционни инициативи – промяна на предназначението на земеделски земи в урбанизирани територии, строителство, реконструкция и т.н., което налага запознаване с изработения проект на Общ устройствен план.

С плановете може да се запознаете тук:
  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ