Обяви


СЪОБЩЕНИЕ ЗА СРОКОВЕТЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2015 Г. ПО ВИДОВЕ

С настоящото съобщение, Ви напомняме за сроковете за плащане на местните данъци и такси за 2015 г. по видове, както следва:

 • Данък недвижими имоти - заплаща се на две равни вноски в следните срокове:
  • I – ва вноска – до 30.06.2015 г.
  • II – ра вноска – до 31.10.2015 г.
 • Такса битови отпадъци - заплаща се на две равни вноски в следните срокове:
  • I – ва вноска – до 30.06.2015 г.
  • II – ра вноска – до 31.10.2015 г.
 • Данък върху превозните средства - заплаща се на две равни вноски в следните срокове:
  • I – ва вноска – до 30.06.2015 г.
  • II – ра вноска – до 31.10.2015 г.
 • Патентен данък – заплаща се на четири равни вноски, в следните срокове:
  • I – ва вноска – до 31.01.2015 г.
  • II – ра вноска – до 30.04.2015 г.
  • III – та вноска – до 31.07.2015 г.
  • IV – та вноска – до 31.10.2015 г.
 • Туристически данък – заплаща се до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставените нощувките.

На предплатилите задълженията за ДНИ, ТБО и ДПС в срок до 30.04.2015 г. за цялата година се прави отстъпка от 5 %.

Задълженията могат да бъдат платени:

 • В брой и чрез пос – терминално устройство на касата на общината, на бул. „България” № 10, Център за информационно и административно обслужване - партерния етаж;
 • По банков път – по следната банкова сметка на община Вършец:

  IBAN: BG 29 IORT 8038 8400 4180 00
  BIC: IORTBGSF
  „ИНВЕСТБАНК“ АД, КЛОН „СОФИЯ-АРСЕНАЛСКИ“, офис Вършец

  Код за вид плащане: 44 21 00 (за данък върху недвижимите имоти);
  Код за вид плащане: 44 23 00 (за данък върху превозните средства);
  Код за вид плащане: 44 24 00 (за такса битови отпадъци);
  Код за вид плащане: 44 14 00 ( за патентен данък);
  Код за вид плащане: 44 28 00 (за туристически данък)

 • Чрез касите на „Изипей”АД и чрез касите на Български пощи в страната.

При неплащане от Ваша страна, в гореописаните срокове, върху задължението ви ще бъде начислявана наказателна лихва.

Общинска администрация - Вършец
  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ