Обяви


СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИ МЕСТНИ ИЗБОРИ

На основание писмо Изх. No 91-00-14/02.02.2015 год. от Главна Дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, с предмет проверка на данните на лицата с настоящ адрес в чужбина и във връзка с предстоящите местни избори, които се очаква да бъдат през месец октомври 2015 г., Ви уведомяваме, че според разпоредбите на Изборния кодекс (чл.396, ал.1) право да избират общински съветници и кметове имат български граждани, които са навършили осемнадесет години към изборния ден, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място.

Съгласно § 1, т.4 от Допълнителните разпоредби на ИК, „живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място” по смисъла на чл.396 е: а) български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство; б) български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България;

  1. български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство;
  2. български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България;

Предвид цитираните разпоредби, лицата с настоящ адрес в чужбина са извън категорията на лица по § 1, т.4 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс.

Ако вече не пребивавате в чужбина и нямате настоящ адрес на територията на Община Вършец, за да може да упражните правото си на глас, е необходимо в срок до 25.03.2015 година да се явите в служба ГРАО на Община Вършец и да заявите своя актуален настоящ адрес.

Всички пребивавали в чужбина и заявили настоящ адрес след тази дата е възможно да не бъдат вписани в избирателните списъци в зависимост от датата, която ще бъде определена за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове с Указ на Президента на Република България.

Общинска администрация - Вършец
  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ