Обяви


ОБЯВА
ЗА СРЕЩИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ
Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Монтана, на основание 13, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони (ДВ, бр.93/2009 г.) УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица, че са организирали срещи за обществено обсъждане на ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАЩИТЕНА ЗОНА “БЕРКОВИЦА” BG 0002090, ПРЕДМЕТ НА ОПАЗВАНЕ ПО ДИРЕКТИВА 2009/147/ЕО.

Проектът на Плана е изготвен по проект “Разработване на план за управление на защитена зона “Берковица” BG 0002090, предмет на опазване по Директива 2009/147/ЕО, по приоритетна ос 3 – „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, процедура BG161PO005/11/3.1/02/23 Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”.

Срещите ще се проведат, както следва:
-на 12.12.2014 г. от 10,00 ч. в конферентната зала на хотел „Кръстева къща”, гр. Берковица, ул. „Шейново” № 5;
-на 12.12.2014 г. от 14,00 ч. в конферентната зала на хотел „Съни Гардън”, гр. Вършец, бул. „България” № 6.

Проектът на Плана за управление на защитена зона “Берковица” BG 0002090, предмет на опазване по Директива 2009/147/ЕО е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9,00 до 17,30 ч. в сградата на РИОСВ – Монтана, гр. Монтана, ул. „Юлиус Ирасек” № 4, ет. 3, а така също е достъпен и на интернет страницата на МОСВ и РИОСВ – Монтана.

Писмени становища, мнения и препоръки могат да се предоставят в РИОСВ – Монтана или на срещите за обществените обсъждания.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ