Обяви


Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 12961.40.127 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Вършец

На 11.11.2014 г. от 10.00 часа публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 12961.40.127 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка четиридесет точка сто двадесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Вършец одобрени с Заповед № РД.-18-74/24.06.2008г., на Изпълнителния Директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр.Вършец, местност „Иваново пое“, площ – 7874 кв.м. /седем хиляди осемстотин седемдесет и четири кв.м./, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – ливада, номер по предходен план: 40.127, категория на земята – седма. /Акт за частна общинска собственост № 514/06.06.2014г./.

Първоначална тръжна продажна цена на недвижимия имот 2992 лв. Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната тръжна продажна цена на недвижимия имот.Документация за участие в търга на стойност 150 лв., може да се закупи всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. в срок от 10.10.2014 г. до 10.11.2014 г. от деловодството на Общинска администрация - Вършец, с адрес: гр.Вършец, област Монтана, бул. “България” № 10, етаж 1.

Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. от 10.10.2014 г. до 10.11.2014 г., в деловодството на Общинска администрация гр.Вършец, с адрес: гр.Вършец, област Монтана, бул. “България” № 10, етаж 1.

Депозит за участие в търга - 30 % от първоначалната тръжна цена на недвижимия имот.

До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица закупили и подали тръжна документация с приложени към нея всички задължителни документи изискващи се за допускане до участие в търга, внесли депозит за участие в определения срок и отговарящи на изискванията определени в тръжната документация. Търга ще се проведе в заседателната зала в сградата на Общинска администрация - Вършец с адрес: гр.Вършец, област Монтана, бул."България" № 10, етаж 4.

За допълнителна информация тел 09527/ 22 – 22 вътр. 44
  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ