Обяви


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ
Отдел “Устройство на територията” при Общинска администрация Вършец уведомява заинтересованите лица по чл.149 ал.2 от ЗУТ, че с разрешение за строеж № 21 / 26.09.2014 г. на Община Вършец – представлявана от инж.Иван Лазаров - кмет, собственик на УПИ IV в кв. 90 по плана на гр.Вършец, е разрешено изграждането на обект: "МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН СПОРТЕН ЦЕНТЪР, РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ СТАДИОН И ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ЗАЛА С ПОКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН в гр.ВЪРШЕЦ, обл.МОНТАНА".

Заинтересованите лица могат да възразяват по издаденото разрешение за строеж в 14-дневен срок, чрез Общинска администрация Вършец до Регионален отдел „Строителен контрол“ гр. Монтана.

Гл.архитект: / п /
арх.Пламен Стоянов  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ