Обяви


ОБЯВЛЕНИЕ
Общинска администрация Вършец уведомява заинтересованите, че на основание чл.131 и чл.136, ал.1 от Закона за устройство на територията, със заповед № 320 от 01.09.2014 г. на кмета на община Вършец е одобрено частично изменение на ПУП – План за застрояване, отнасящ се за промяна предназначението на п.и. 12961.40.917 от Кадастралната карта на гр.Вършец и отреждането му за палеонтологичен музей и градски парк.

Проектът е изложен в Техническа служба на Общинска администрация - гр. Вършец.
Заинтересованите лица могат да го прегледат в 14 - дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление.
Недоволните от проекта могат да подадат писмено възражение чрез Общинска администрация гр. Вършец до Административен съд - Монтана.

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ:
арх. Пламен Стоянов  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ