Обяви


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКОПЪТЕКА” ПО ДОГОВОР № 12/313/00144 ОТ 19.11.2012 Г.
Община Вършец информира всички заинтересовани лица, че на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП на 15.09.2014 г., от 15.00 ч. в заседателната зала в сградата на Общинска администрация – Вършец с адрес: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул.“България“ № 10, етаж 4, ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците, подали оферти за участие в провежданата от община Вършец обществена поръчка „открита процедура“ по ЗОП с предмет: „Изграждане на екопътека” по договор № 12/313/00144 от 19.11.2012 г., на Община Вършец с ДФ „Земеделие”, за отпускане на финансова помощ по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от ПРСР 2007-2013г., подкрепена от ЕЗФРСР”.


  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ