Обяви


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА "ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ"
Община Вършец информира всички заинтересовани лица, че на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП на 16.09.2014 г., от 10.00 ч., в заседателната зала в сградата на Общинска администрация – Вършец с адрес: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул.“България“ № 10, етаж 4, ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците, подали оферти за участие в провежданата от Община Вършец обществена поръчка „открита процедура“ по ЗОП с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и детските градини на община Вършец".


  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ