Обяви


ОБЯВЛЕНИЕ
Общинска администрация гр. Вършец уведомява заинтересованите, че на основание чл.131, чл.136, ал.1 от ЗУТ, със заповед № 286 от 07.08.2014 г. на кмета на община Вършец е одобрен Проект за частично изменение на ПУП – План за регулация и План за застрояване, отнасящ за промяна на конфигурацията на източната част на ул.“Никола Вапцаров“ и южната част на ул.“Васил Априлов“ от плана на гр.Вършец, с цел отстраняване на явна фактическа грешка.

Проектът е изложен в Техническа служба на Общинска администрация - гр. Вършец.

Заинтересованите лица могат да го прегледат в 14- дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление.
Недоволните от проекта могат да подадат писмено възражение чрез Общинска администрация гр. Вършец до Административен съд Монтана.

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ: /п/
арх. Пламен Стоянов  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ