Обяви


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Община Вършец съобщава на всички заинтересовани лица, че на 14.08.2014 г. от 11.00 ч., в заседателната зала в сградата на Общинска администрация – Вършец с адрес: гр. Вършец, община Вършец, област Монтана, бул. “България“ № 10, етаж 4, ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците, подали оферти за участие в провежданата от Ощина Вършец обществена поръчка „открита процедура“ по ЗОП с предмет: „Извършване на строителен надзор по време на изпълнение на строително-монтажни работи по 3 обособени позиции, както следва:

1. “Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Вършец – гр. Вършец, с. Спанчевци, с. Долна Бела речка, с. Горна Бела речка, с. Стояново, с.Д олно Озирово, с. Горно Озирово, с. Черкаски, с. Драганица”, финансиран по договор № 12/322/000199/23.10.2009 г. по мярка 322 по Програма за развитие на селските райони от Държавен фонд земеделие, Разплащателна агенция към Министерство на земеделието и храните.

2. „Многофункционален спортен център. Реконструкция на съществуващ стадион и изграждане на спортна зала с покрит плувен басейн в у.п.и. (Парц. IV) в Кв. 90 гр. Вършец”, финансиран по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”.

3. „Рехабилитация и реконструкция на пътната мрежа в община Вършец”, финансиран по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:
ПЕТЪР СТЕФАНОВ  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ