Обяви


СЪОБЩЕНИЕ
за отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка „открита процедура“ с предмет: „Строителство и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в част от населените места на община Вършец и рехабилитация на ул. Република от ОТ322 до ОТ3
На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Община Вършец съобщава на всички заинтересовани лица, че на 07.08.2014 г., от 11.00 ч. в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация – Вършец с адрес: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул.“България“ № 10, етаж 4, ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците, подали оферти за участие в провежданата от община Вършец обществена поръчка „открита процедура“ по ЗОП с предмет: „Строителство и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в част от населените места на община Вършец и рехабилитация на ул. Република от ОТ322 до ОТ359 - гр. Вършец“, по договор 12/321/01457 от 19.07.2013 г., на Община Вършец с ДФ „Земеделие” за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР 2007-2013г., подкрепена от ЕЗФРСР”.

Председател на комисията:
Петър Стефанов  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ