Обяви


СЪОБЩЕНИЕ
Община Вършец уведомява заинтересованите лица, че на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, в Държавен вестник бр.62 от 29 юли 2014 г. е публикувано съобщение, че е одобрен Подробен устройствен план, отнасящ се за разделяне на кв.119 и създаване на два нови: кв.119 и кв.119а по плана на гр.Вършец кв. Заножене.

Подробният устройствен план е изложен в стая № 306, ет.3 в сградата на Общинска администрация Вършец, отдел „Устройство на територията“, от 8.30 ч. до 17.00 ч.

На основание чл.215, ал. 4 от ЗУТ, в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“, заинтересованите лица по чл.131 ЗУТ могат да направят писмени възражения по одобрения проекта за ПУП, чрез Община Вършец пред Административния съд гр. Монтана.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ