Обяви


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
за провеждане на конкурс за архитектурен идеен проект
Община Вършец обявява конкурс за изработване на архитектурен идеен проект за реконструкция и промяна визията на фонтана в центъра на гр.Вършец, (находящ се на кръстовището на бул.“България“ и бул.“Република“, разположен в поземлен имот с идентификатор 12961.420.30 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Вършец от 2008 г.) съгласно изготвеното Техническо задание от Главния архитект на община Вършец за изработване на идейния проект.

Изготвяне и подаване на идейните проекти: 30.09.2014 г. до 17.00 ч. в деловодството на Община Вършец, с адрес: гр.Вършец п.к. 3540, община Вършец, област Монтана, бул.“България“ № 10.

Подаването на идейните проекти се извършва под формата на официално изготвени проекти, надписани и подпечатани по надлежния начин. Изготвените идейни архитектурни проекти ще се оценяват от комисия, определена с заповед на кмета на община Вършец.

Наградата за физическото (респективно юридическото) лице, чийто проект спечели конкурса – 5000 лв. (пет хиляди лева).

За допълнителна информация: тел. 09527/22 – 22, вътр. 42

ЗАПОВЕД 270/25.07.2014. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА АРХИТЕКТУРЕН ИДЕЕН ПРОЕКТ  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ