Обяви


ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА 5 БР. ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА
На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 42, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от НРПУРОС на община Вършец и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от НУРПТК на община Вършец, и в изпълнение на Решение № 480 от Протокол № 46 от 30.06.2014 г. на Общински съвет Вършец и Заповед № 267/17.07.2014 г. на кмета на община Вършец, Община Вършец

О Б Я В Я В А

На 22.08.2014 г.,от 10.00 ч. ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА 5 БР. ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА /земеделски земи/, находящи се в землището на с.Долно Озирово, община Вършец, описани, както следва: поземлен имот № 43274, площ 27.524 дка, НТП – нива; поземлен имот № 43276, площ 2.010 дка, НТП – нива; поземлен имот № 43278, площ 1.182 дка, НТП – нива; поземлен имот № 43280, площ 12.344 дка, НТП – нива; поземлен имот № 46003, площ 4.000 дка, НТП нива.

1. Първоначална годишна наемна цена– 20 лв. за 1 декар.
2. Срок за отдаване под наем на недвижимите имоти, предмет на конкурса - 10 /десет/ календарни години,считано от датата на сключване на договора за наем.
3. Депозит за участие в търга – 1 000 лв. /хилядалева/.
4. Стъпка за наддаване : 5 % върху първоначалната годишна тръжна наемна цена на декар.
5. Цена на тръжната документация: 200 лв. /двеста лева/.
6. Конкурсни показатели за оценка на конкурсните предложения:
- Предложена годишна наемна цена за наемане на земеделските имоти – 40 т.
- Предложена цена в лева на инвестицията за създаване на трайните насаждения – 30 т.
- Срок за реализиране на конкурсното предложение – 20 т.
- Брой новооткрити сезонни и постоянни работни места – 10 т.
Най-голям брой точки по всеки един от показателите получава участника, предложил най-добри условия по този показател. Всяко следващо предложение получава с 2 т. по малко.
7. Дължимият годишен наем се заплаща от наемателя за първата година от договора при подписванетому, а за останалите години , падежът за плащане на дължимия наем е датата на подписания договор.

Документация за участие в конкурса може да се закупи всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч. от 21.07.2014 г. до 21.08.2014 г.от деловодството на ОбА – Вършец с адрес: гр.Вършец, област Монтана, бул. “България” № 10, етаж 1.

Конкурсна документация за участие в процедурата, придружена с всички задължителни документи, може да се подава всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч. от 21.07.2014 г. до21.08.2014 г. в деловодството на Общинска администрация гр.Вършец с адрес: гр.Вършец, област Монтана бул. “България” № 10, етаж 1.

Конкурсът ще се проведе в заседателната зала в сградата на Общинска администрация – Вършец с адрес: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул.”България” № 10, етаж 4.

За допълнителна информация тел. 09527/ 22 – 22, вътр. 962.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ