Обяви


СЪОБЩЕНИЕ - ОТВАРЯНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: „МОНИТОРИНГ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА МАРКЕТИНГОВИТЕ ДЕЙНОСТИ"

Община Вършец информира всички заинтересовани лица, че на 10.07.2014 г., от 09.00 ч., в Заседателната зала в сградата на Община Вършец с адрес: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, ще бъдат отворени подадените оферти за участие в обществена поръчка, чрез „публична покана“ с предмет: „Мониторинг на ефективността на маркетинговите дейности” по проект „Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на териториална дестинация - общини Вършец, Берковица и Годеч”, Договор № BG161PO001/3.2-02/2011/022, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ