Обяви


СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Община Вършец съобщава на всички заинтересовани лица, че на 07.07.2014 г. от 10.00 ч. в заседателната зала в сградата на Общинска администрация – Вършец с адрес: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул.“България“ № 10, етаж 4, ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците, подали оферти за участие в провежданата от община Вършец обществена поръчка „открита процедура“ по ЗОП с предмет: „Рехабилитация и реконструкция на пътната мрежа в община Вършец”, финансиран по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Председател на комисията:
/Петър Стефанов/  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ