Обяви


СЪОБЩЕНИЕ
Община Вършец уведомява заинтересованите лица, че на основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ, в Държавен вестник бр.53 от 27 юни 2014 г. е публикувано съобщение, че е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Изграждане на ел.трасе за захранване с електроенергия на ПИ с идентификатор 12961.54.52 по КК и кадастралните регистри на гр.Вършец в местност“Арчините”, собственост на Димитър Василев Богоев.

Подробният устройствен план - парцеларен е изложен в стая № 306, ет.3 в сградата на Общинската администрация, отдел „Устройство на територията“ от 8.30 ч. до 17.00 ч.

На основание чл.215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“, заинтересованите лица по чл.131 ЗУТ могат да направят писмени възражения по одобрения проект за ПУП – парцеларен план, чрез Община – Вършец пред Административен съд - Монтана.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ