Обяви


ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Уважаеми дами и господа,

Имам удоволствието да Ви поканя да вземете участие в обществено обсъждане на разработени проекти на два стратегически документа за програмен период 2014-2020 г.: Общински план за развитие на община Вършец и Стратегия за развитие на туризма.

Общественото обсъждане се реализира в рамките на проект: „Координиране и хармонизиране на местни политики за устойчиво развитие на община Вършец”, Договор за БФП № 13-13-175/12.11.2013 г., Схема за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO002/13/1.3-07, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Приоритетна ос І „Добро управление” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г.

Общата цел на проекта е: Подкрепа за реализиране на ефективни политики за устойчиво развитие на община Вършец.

Специфични цели:
• Подобряване на процеса за разработване и прилагане на политики в партньорство и координация на всички заинтересовани страни;
• Разработване на нови стратегически документи на община Вършец за новия програмен период 2014 – 2020 г., в синхрон с националните и регионални приоритети и действащо законодателство.
• Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг, контрол и оценка при прилагането на общинските политики.

Изпълнител на дейностите по разработване на стратегическите документи на община Вършец е фирма „СИМ Консултинг“ ЕООД.

Вашето активно участие в процеса на формиране на политики и в частност в разработването на Общински план за развитие на община Вършец за периода 2014 г. – 2020 г. е важно за всички нас, жителите на общината. Участвайки активно, Вие ще дадете своя принос да направим община Вършец едно по-добро място за живеене.

Общественото обсъждане ще се проведе от 10,00 часа на 25.06.2014 г. в Градската художествена галерия.

Благодаря Ви предварително за проявения интерес!
Очакваме Ви!

Инж. Иван Лазаров,
Кмет на община Вършец  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ