Обяви


ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛ.ТРАСЕ ЗА ЗАХРАНВАНЕ С ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 12961.54.52 ПО КК И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ГР.ВЪРШЕЦ В МЕСТНОСТ “АРЧИНИТЕ“

Община гр.Вършец, обл.Монтана уведомява заинтересованите лица, че на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, в Държавен вестник бр.31 от 04 април 2014 г. е публикувано съобщение за изготвяне на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: "Изграждане на ел.трасе за захранване с електроенергия на ПИ с идентификатор 12961.54.52 по КК и кадастралните регистри на гр.Вършец в местност "Арчините".

Подробният устройствен план - парцеларен, е изложен в стая № 306, ет.3 в сградата на Общинската администрация, отдел „Устройство на територията“ от 8.30 ч. до 17.00 ч.

На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – парцеларен план, до Общинска администрация Вършец, които се подават в деловодството на Общината, бул. "България" № 10.
  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ