Обяви


ОБЯВА
На основание чл.18.ал.1 от Наредбата за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на община Вършец, кметът на община Вършец свиква Общо събрание на заинтересованите лица на територията на общината, желаещи да наемат общински пасища и мери, за определяне на групови или индивидуални ползватели на общинските пасища и мери от землищата на територията на гр. Вършец, и правила за ползване на общинските мери и пасища за отглеждане на животни, в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.

Общото събрание ще се проведе на 28.01.2014 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация – Вършец.

Списъците със свободните пасища и мери са на разположение на гражданите в деловодството на общината.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ