Обяви


З А П О В Е Д
№ 584/22.11.2013 г.

На основание чл. 25, ал. 2 и 3, във връзка с чл. 21, ал.1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин, представляваща създаване на обект публична общинска собственост - Санитарно-охранителна зона около Каптиран извор № 2 /две/, находящ се в землището на с.Горна Бела речка, община Вършец, област Монтана, отчуждавам в полза на община Вършец част от недвижим имот частна собственост, подробно описан по вид, местонахождение, размер, собственици и размер на обезщетението, описани, както следва:

1. Част от 380 кв.м. /триста и осемдесет кв.м./ от поземлен имот № 086002 /нула, осем, шест, нула, нула, две/ по Картата на възстановената собственост /КВС/, находящ се в землището на с.Горна Бела речка, община Вършец, област Монтана с площ 8400 кв.м., и начин на трайно ползване широколистна гора, собственост на наследниците на Стоян Атанасов Младенов - бивш жител на с.Горна Бела речка, описани, както следва: Елена Иванова Иванова, Пена Иванова Алипиева, Сийка Иванова Петрова, Велизар Иванов Горанов, Бисерка Иванова Ангелова, Цветанка Саве Стоянова, Марияна Георгиева Стоянова, Иво Георгиев Стоянов и Зорка Стоянова Иванова.

2.Отчуждаването на частта от 380 кв.м. /триста и осемдесет кв.м./ от поземлен имот № 086002 /нула, осем, шест, нула, нула, две/ по Картата на възстановената собственост /КВС/, находящ се в землището на с.Горна Бела речка, община Вършец, област Монтана се извършва съгласно скицата - схема на проекта за създаване на санитарно – охранителна зона /СОЗ/ към Каптиран извор № 2, находящ се в землището на с.Горна Бела речка, община Вършец, област Монтана, представляваща неразделна част от настоящата заповед.

3.Размерът на дължимото обезщетение - 323 лв. /триста двадесет и три лева/ ще бъде изплатено на съсобствениците на имота, наследници на Стоян Атаносов Младенов, бивш жител на с.Горна Бела речка, описани, както следва: Елена Иванова Иванова, Пена Иванова Алипиева, Сийка Иванова Петрова, Велизар Иванов Горанов, Бисерка Иванова Ангелова, Цветанка Саве Стоянова, Марияна Георгиева Стоянова, Иво Георгиев Стоянов и Зорка Стоянова Иванова.

На основание чл.29, ал.1 от ЗОС паричните обезщетения ще се изплащат по банков път, чрез ТБ „Инвестбанк”, клон София – Арсеналски, офис Вършец по сметките на правоимащите съсобственици на имота след 21.12.2013 г.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Монтана, в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник”.

Кмет на община Вършец (п)
/инж.ИВАН МИХАЙЛОВ ЛАЗАРОВ/  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ