Обяви


ОБЯВЛЕНИЕ
на основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост /ЗОС/
Община Вършец, на основание чл.25, ал.4 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ и във връзка със Заповед № 584/22.11.2013 г., на Кмета на община Вършец за отчуждаване на част от 380 кв.м. /триста и осемдесет кв.м./ от поземлен имот № 086002 по Картата на възстановената собственост /КВС/, находящ се в землището на с.Горна Бела Речка община Вършец, област Монтана с площ 8400 кв.м., и начин на трайно ползване широколисна гора собственост на наследниците на Стоян Атанасов Младенов бивш жител на с.Горна Бела Речка описани, както следва: Елена Иванова Иванова, Пена Иванова Алипиева, Сийка Иванова Петрова, Велизар Иванов Горанов, Бисерка Иванова Ангелова, Цветанка Саве Стоянова, Марияна Георгиева Стоянова, Иво Георгиев Стоянов и Зорка Стоянова Иванова. Уведомявам съсобствениците на поземлен имот № 086002, че размера на дължимото обезщетение от 323 лв. /триста двадесет и три лева/ на основание чл.29, ал.1 от ЗОС ще се изплаща по банков път, чрез ТБ „Инвестбанк”, клон „София – Арсеналски“, офис Вършец по новооткритите банкови сметки на правоимащите съсобственици на имота след 21.12.2013

Кмет на община Вършец
инж. Иван Лазаров  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ