Обяви


ОБЯВЛЕНИЕ
на основание чл. 40, ал. 4 от Закона за общинската собственост /ЗОС/
Община Вършец на основание чл. 40, ал. 4 от Закона за общинската собственост информира жителите на общината, че предстои замяна на 28 кв.м. /двадесет и осем кв.м./ от общински поземлен имот с идентификатор 12961.424.263 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Вършец от 2008г., която площ се заменя с 28 кв.м. /двадесет и осем кв.м./ от поземлен имот с идентификатор 12961.424.264 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Вършец от 2008 г., собственост на физическото лице Николина Николова Николова.

Замяната на частите от поземлените имоти ще бъде извършена съгласно скицата-схема, приложена към настоящото обявление.

Замяната на имотите ще се извърши на основание чл. 21, ал.4 от Закона за общинската собственост за реализиране на улица, съгласно влязъл в сила Подробен устройствен план за кв. 90 и 90а по регулационния план на гр.Вършец от 1986 г.

Кмет на община Вършец
инж. Иван Лазаров  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ