Обяви


ОБЯВЛЕНИЕ
на основание чл. 40, ал. 4 от Закона за общинската собственост /ЗОС/
Община Вършец, на основание чл. 40, ал. 4 от Закона за общинската собственост, информира жителите на общината, че предстои замяна на 117 кв.м. /сто и седемнадесет кв.м./ от общински поземлен имот с идентификатор 12961.424.263 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Вършец от 2008 г., която площ се заменя със 117 кв.м. /сто и седемнадесет кв.м./ от поземлени имоти с идентификатори 12961.424.272 и 12961.424.273 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Вършец от 2008 г., собственост на физическите лица: Емилия Асенова Григорова, Валери Николов Филипов, Валентин Николов Филипов, Здравка Дамянова Велинова и Димитрана Еленкова.
Замяната на частите от поземлените имоти ще бъде извършена съгласно скицата-схема, приложена към настоящото обявление.

Замяната на имотите ще се извърши на основание чл. 21, ал.4 от Закона за общинската собственост за реализиране на улица, съгласно влязъл в сила Подробен устройствен план за кв. 90 и 90а по регулационния план на гр.Вършец от 1986 г.

Кмет на община Вършец
инж. Иван Лазаров  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ