Обяви


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ № 086002 В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ГОРНА БЕЛА РЕЧКА
На основание чл.25, ал.1, т.1, т.2, т.3 и т.4 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Решение № 303 от Протокол № 31/28.06.2013г., на Общински съвет – Вършец за извършване на отчуждаване с цел създаване на обект публична общинска собственост - Санитарно-охранителна зона около каптиран извор № 2 /две/, находящ се в землището на с.Горна Бела речка, община Вършец, област Монтана, Община Вършец съобщава на наследниците на Стоян Атаносов Младенов - бивш жител на с.Горна Бела речка описани, както следва: Елена Иванова Иванова, Пена Иванова Алипиева, Сийка Иванова Петрова, Велизар Иванов Горанов, Бисерка Иванова Ангелова, Цветанка Саве Стоянова, Марияна Георгиева Стоянова, Иво Георгиев Стоянов и Зорка Стоянова Иванова за предстоящо отчуждаване на 380 кв.м /триста и осемдесет кв.м/ от наследствения им поземлен имот № 086002 по картата на възстановената собственост, находящ се в землището на с.Горна Бела речка, община Вършец, област Монтана с площ 8400 кв.м, и начин на трайно ползване широколистна гора.

Отчуждаването се извършва с цел създаване на обект публична общинска собственост, а именно: Санитарно-охранителна зона съгласно изискванията на Закона за водите около каптиран извор № 2 /две/ в обхват, съгласно изготвения проект за СОЗ на извора.

Размерът на дължимото обезщетение, което ще бъде изплатено от община Вършец по реда на Закона за общинската собственост на наследниците на Стоян Атаносов Младенов, описани по-горе, е в размер на 323 лв. /триста двадесет и три лева/.  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ