Обяви


УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ (РЕСПЕКТИВНО ЗАЯВЛЕНИЯ), СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ППЗСПЗЗ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ПО РЕДА НА ГЛАВА ПЕТА „А” ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТ
В изпълнение разпоредбата на чл. 72б, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед Заповед № 166 от 06.08.2013г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Монтана уведомявам всички собственици и ползватели, подали декларации, респективно заявления съгласно изискванията на ППЗСПЗЗ за участие в процедурата по реда на Глава пета А Ползване на земеделските земи от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), както и всички заинтересовани лица, че заседанията на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Вършец ще се проведат в сградата на Общинска администрация Вършец, както следва:

На 13.08.2013г. от 14.30ч. – за землището на с. Долно Озирово;
На 13.08.2013г. от 15.30ч. – за землището на с. Спанчевци;
На 13.08.2013г. от 16.30ч. – за землището на гр. Вършец;
На 14.08.2013г. от 14.30ч. – за землището на с. Стояново;
На 14.08.2013г. от 15.30ч. – за землището на с. Черкаски;
На 14.08.2013г. от 16.30ч. – за землището на с. Драганица;
На 15.08.2013г. от 10.00ч. – за землището на с. Горно Озирово;
На 15.08.2013г. от 11.00ч. – за землището на с. Долна бела речка;
На 15.08.2013г. от 13.30ч. – за землището на с. Горна бела речка  Виж всички обяви
©2008 Община ВЪРШЕЦ